25.apríl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nie je vždy potrebné, aby duchovný vodca dával rady. Všetci máme svetlo pravdy vo svojom srdci, a ak sme dostatočne zrelí a pokojní, odpoveď nájdeme vo svojom vnútri. No vždy potrebujeme niekoho, kto kladie dobré otázky.”

~JEAN VANIER~

07.12.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1465 reakcie0
(Share 269 0)


Téma: Modlitba pomáha k duchovnému životu / Narodenie Jána Krstiteľa / Lk 1,57-66,80

Homília

      Vieme, že všetci nemôžeme jesť to isté. Dieťa potrebuje iný jedálniček ako muž alebo starec. Tak samozrejme mal by byť pre našu dušu jedálny lístok. Pavol apoštol pripomína preto Korinťanom: „Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli“ (1 Kor 3,2). Takto poukazuje na potrebu modlitby primeranej k veku a postaveniu.
      Evanjelista Lukáš o dnešnom oslávencovi, svätom Jánovi Krstiteľovi, napísal: „Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael“ (Lk 1,80).
      Svätca dnešného dňa poznáme veľmi dobre. Jeho život od začiatku, skôr ako sa narodil až po jeho násilnú smrť, je preniknutý oslavou Boha, modlitbou. Jeho otec Zachariáš - kňaz prináša kadidlovú obetu, teda modlí sa, oslavuje Boha, keď sa stretáva s anjelom, ktorý mu oznamuje narodenie syna, hoci Zachariáš a jeho manželka Alžbeta sú v pokročilom veku. Anjel tiež hovorí o modlitbe: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba“ (Lk 1,13). Keď Mária prichádza po zvestovaní anjela pomôcť svojej príbuznej Alžbete v hornatom judejskom kraji, znova sa stretávame s modlitbou v spojení s predchodcom Pána Ježiša, Jánom Krstiteľom: Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,41-43).
      Keď sa narodí Ján, Zachariáš napíše na tabuľku, že jeho syn sa bude volať Ján, hoci nikto z rodiny sa tak nevolal. Rozviaže sa mu jazyk, už nemlčí. Je po treste, ktorý musel znášať od obety v chráme, keď neuveril anjelovi. Lukáš o tom napísal: „ Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval...“ (Lk 1,67). Odznieva nádherný chválospev Zachariáša, ktorý sa pre začiatočné latinské slovo Vulgáty volá Benedictus. Je to ďakovná pieseň za veľkolepé Božie dobrodenie. Keď Ján dospieva, odchádza na púšť, kde je živo spojený s duchom modlitby. Proroci v Starom zákone - Eliáš a neskoršie aj Pán Ježiš - odchádzajú na púšť a tam sa pripravujú na svoje poslanie. Púšť, miesto úžasného ticha, dobre napomáha kontemplácii.
      Z novodobých takýchto obyvateľov púšte je Carretto, ktorý napíše dielo Listy z púšte a poukazujúc na potrebu ticha v duchovnom živote napíše aj knihu Púšť uprostred veľkomesta.
      Keď mal Ján asi 28 rokov, v pätnástom roku Tibéria, vystúpi na púšti ako ohlasovateľ príchodu očakávaného Mesiáša. Jeho hlas je vlastne úžasné Božie slovo o pokání: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou“ (Lk 3,4-6). Ján vyzýva ľudí, aby prijali krst opravdivého pokánia. Pokánie je súčasť duchovného života a je spojené s modlitbou. A s pokáním je spojené aj vystupovanie, správanie a postoj človeka. U Jána môžeme obdivovať úžasný duch poníženosti. Ľud si o ňom myslí, že on je Mesiáš, ale Ján odpovedá: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi“ (Lk3,16).
      Pozrime sa na Jánovu osobnosť. Vyzná - a nezaprie! Ježiš sa o ňom vyjadrí: Hovorím vám: „Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nieje nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on „ (Lk 7,28). Je to vysoké vyzdvihnutie osobnosti svätého Jána Krstiteľa a zároveň všetkým nám prejavená veľká dôvera, keď vytrváme v dobrom až do konca.
      Život na púšti bol prísny. Ján bol v národe uznávaný, a predsa o ňom Matúš napísal: Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom. „ Prišiel Syn Človeka, je a pije, a hovoria: „Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ (Mt 11,18-19). To je dôkaz, že aj o takých veľkých osobnostiach sa vie človek zle vyjadriť. Za svoje presvedčenie a vernosť Bohu, keď karhá Herodesa a jeho manželku, ktorá bola vlastne manželkou jeho brata Filipa, ocitne sa Ján v Herodesovom Žalári. Keď sa Ján dopočul o skutkoch Kristových, poslal svojich dvoch učeníkov opýtať sa ho: „ Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší“ (Mt 11,3-6). Keď sa toto dozvie Ján, je spokojný. Svoj život neprežil naprázdno. Smrť, ktorú si vyžiada hriešny tanec dcéry nezákonnej manželky Herodesa, je mu vlastne odmenou za jeho verný život Bohu.
      Mnoho ľudí je smutných, keď sa nevedia vyrovnať so svojimi ťažkosťami v živote. Áno, sú verní Bohu, modlia sa a zachovávajú jeho prikázania, a predsa roky trpia chorobou, neúspechom, útlakom a podobne. Jeden sociológ poznamenal: - Život človeka má iba 20 % radosti. -
      U niekoho ešte menej. Kto však verí v Boha a pozná život Jána Krstiteľa, vie, že nesmie sa dopustiť hriechu zúfalstva. Ján celý život vedie ťažký život. Zomiera pomerne mladý, ale spokojný. Svoj život a poslanie splnil na výbornú. Teší sa, že sa napĺňa čas prísľubu Mesiáša.
      Aj my sa máme tešiť, že po niekoľkých rokoch, nech je to aj celý život, uvidíme Boha z tváre do tváre. Toto uistenie nech je pre nás kvasom, ktorý nám vo chvíľach bolesti, utrpenia a skúšok prekvasí náš život a urobí ho bohatším, plnším a tiež aj krajším. Spomeňme si na slová Pána Ježiša, povedané na Hore blahoslavenstiev.
      Kto videl s vierou prekonávané utrpenie, a na druhej strane trpieť neveriaceho, môže sa o tom presvedčiť. Nejeden neveriaci si zúfa, pretože neverí vo večný život, ale len na život pozemský. A keď má trpieť celý život, volí si Často predčasnú smrť. A nieje ich málo. Štatistika ukazuje, že tam, kde je slabá, alebo žiadna religiozita, stúpa počet samovrážd. A na druhej strane, tam, kde je viera v odmenu a trest, teda vo večný život, vidíme aj na tvári trpiaceho úsmev, radosť, hoci tiež si niekedy poplače a postone v bolestiach.
      Dnešný sviatok nám pripomína, aby sme udržiavali čo najužší kontakt s Bohom a často sa s ním stretávali. A na to je najvhodnejšia modlitba. Je potrebné naučiť sa s modlitbou rásť, svoj život vypĺňať rozhovorom s Bohom vo všetkých situáciách a stavoch života. Naučiť sa čerpať silu a nádej z modlitby. Modlitba by sa mala stať zdrojom našej radosti. Z toho vyplýva aj Čistý život. Jánov život nás presviedča o kladnej, vedome a dobrovoľne danej odpovedi Bohu.
      Často sa mnohí trápime myšlienkou na minulosť, prípadne, čo nás čaká v budúcnosti. Dnes sa môžeme aj my naučiť od svätého Jána žiť prítomnosť. Ján sa nepozeral čo bolo, ale volal ľudí, aby zanechali hriech. Ján sa netrápil ani vtedy, keď vyčítal Herodesovi hriech. Žil prítomný okamih. Žil teraz, v tejto chvíli. Aj my si máme uvedomovať zodpovednosť za túto chvíľu, hodinu. Neodkladať s nápravou, plnením svojich povinností..., ale svoj činný život nech sa nesie v duchu neustálej prítomnosti s Bohom. Ján sa už tešil v lone svojej matky Alžbety pri stretnutí s Ježišom, ktorý bol v lone Panny Márie. Ján sa tešil vtedy, keď sa stretol s Ježišom pri rieke Jordán, keď ho pokrstil, a tak umožnil Ježišovi dať príklad pre nás do budúcnosti, že vodou sa nám otvára nový život vo sviatosti krstu. Ján sa zaiste tešil aj vtedy, keď prichádzal kat, aby mu sťal hlavu. Hoci je mladý, je si vedomý toho, že sa musí umenšiť, aby mohol byť Ježiš od všetkých ľudí dobrej vôle prijatý ako Mesiáš.
      Tak dnes, na sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa, keď Cirkev slávi len tri sviatky narodenia a to: Pána Ježiša - 25. decembra, Panny Márie - 8. septembra a Jána Krstiteľa - 24. júna, máme si uvedomiť, že naša vlasť je v nebesiach.
      Nech zomrieme kdekoľvek a za akýchkoľvek okolností, chceme zomrieť zmierení s Bohom, a tak sa naša smrť nám stane dňom narodenia pre nebo.
      Pre tento deň, okamih, chceme používať pokrm modlitby, aby sme sa na stretnutie so svojím Sudcom - Ježišom pripravili čo najlepšie.
      Heslo starých pustovníkov, ktorí žili v tichu a v samote: „Memento mori!“ - „Pamätaj na smrť!“ nech patrí i nám nie ako naháňanie strachu, ale ako posila správne prežiť prítomný okamih. Amen.

11.07.2003 | Čítanosť(3567)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2809)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2748)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2734)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2535)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet