23.február 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

     „V dobre usporiadanom dome majú starci žiť životom mladíkov a mladíci životom starcov. U starých sa to má prejavovať čulosťou, u mladíkov zrelosťou.”

~sv. Ignác z Loyoly~

09.09.2003 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1834 reakcie0
(Share 507 1)


Téma: Povolanie kresťana / Jn 1,35-42

Homília

      Nestalo sa aj vám, že ste sa v niekom sklamali? Zaiste. Ale máme aj opačné skúsenosti. O niekom sme pod vplyvom nesprávnych a falošných informácií mali mylný úsudok a stačilo jedno stretnutie s tým človekom, alebo iné svedectvo – a všetko sa zmenilo.
      Pred týždňom takto zmenil svoj názor na jedného z vysoko postavených činiteľov muž po televíznej relácii, kde moderátorka nedôstojným spôsobom sa rozprávala s mužom, o ktorom zámerne mnohí rozprávajú len to najhoršie. Muž hovorí: „Keď som sledoval útoky redaktorky na neho a jeho pokojný tón hlasu, zlomilo sa vo mne to, čo nedokázali predtým iní a ani ja sám.“ A pokračuje: „Keď som počúval, ako staršia žena, údajne veriaca, rovnako útočila na tohto muža a on s pokojom rozprával, že je veriaci, že tak bol aj vychovaný, že je pravdou, že určitý čas bol aj v strane, ale už roky jeho presvedčenie je iné, spoznal som nového človeka, jeho charakter, silu lásky k ľuďom.“ (redaktorka E. Vincoureková, TV Markíza, prezident M. Kováč, I/97)
      Ján evanjelista rozpráva o udalosti, ktorá sa odohrala pri Jordáne, kde Ján Krstiteľ krstil. „Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží baránok“ (Jn 1,36). A Ján evanjelista poznamenáva: „Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom“ (Jn 1,37).
      Udalosť sa odohrala hneď po krste Pána Ježiša, skôr ako začal Ježiš svoju misiu. Vtedy dochádza k prvým povolaniam. Tí dvaja po slovách “Baránok Boží“ hneď opustili svojho učiteľa Jána. Predstavenie Baránka Božieho má hlboký teologický zmysel. Tak ako krv veľkonočného baránka v tú noc, keď vyvolený národ dostal slobodu v Egypte, zachránila prvorodených zo Židov, tak predpovede prorokov o Mesiášovi hovoria o vykúpení jeho krvou. Pod vplyvom týchto slov išli za Ježišom. Bol to moment. Chvíľa. Neuvedomovali si, že je to najväčšia zmena v ich živote. Chvíľa, ktorá celkom zmení ich život nielen k Bohu, ale aj k nim samým i okoliu. Ježiš sa ich spýta: „Čo hľadáte“ (Jn 1,38)? Otázka na mieste, ale vtedy na ňu ešte nevedeli dať odpoveď. A tu odznela historická veta, ktorú často až do konca čias si kladú ľudia hľadajúci zmysel, cieľ a poslanie svojho života. „Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš“ (Jn 1,38)? Predstavujú tých ľudí, ktorí uvažujú, premýšľajú, vidia veci, sledujú udalosti, ale nechápu. A vtedy dochádza k podobnej udalosti, že dostane sa im akéhosi pozvania, ktorému hneď nerozumejú, ale keď ho prijmú, zmení ich život, odstráni otázniky. Ježiš tým dvom učeníkom povedal: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní“ (Jn 1,39). Je to mocný zážitok. Jeden z nich je sám apoštol Ján, ktorý sa zo skromnosti v evanjeliu nepredstavuje menom, ale presne po viac ako sedemdesiatich rokoch pamätá, že „boli asi štyri hodiny popoludní“. Druhý učeník má rovnako mocný zážitok, že hneď vyhľadá brata Šimona Petra a informuje ho: „Našli sme Mesiáša“ (Jn 1,41). Predstaví brata Šimona Ježišovi. „Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter (Jn 1,42). Mesiášovi teda Šimon Peter nebol neznámy. A čo viac, toto stretnutie necháva zmenu u Petra nielen na mene, ale rovnako v celom jeho ďalšom živote. Peter dostane od Ježiša primát, stane sa prvým z učeníkov.
      Máme svoje životné plány, sny, predsavzatia a nie je zriedkavé, že jedno stretnutie, jedna udalosť ich zmení. V našom živote došlo už k mnohým stretnutiam a zmenám. Nemusíme snívať, čo by bolo, keby sme sa neboli stretli, nebolo by manželstva, kde by sme bývali, čo by bolo...? Realita je dnes taká, aká je. Aj s Ježišom sme sa už mnoho ráz stretli. Iste vieme povedať, že stretnutia s ním zmenili náš život. Koľkokrát to bolo?! Potom sme dlho prežívali pokoj, radosť, ale aj vážne chvíle. Zobudili sme sa po hriechu, nevere, spoznali sme nezmysel dovtedy žitého života.
      Nezáleží na tom, aké bolo naše prvé stretnutie s Ježišom, aké boli tie ostatné, ale jedno si dnes máme a musíme uvedomiť: aj dnes Ježiš nás oslovuje a pozýva za sebou. Počúvajme jeho hlas v tichu svojej duše. On nemlčí. On hovorí a často, ale my sa zdráhame ho počuť. On nás pozýva za sebou. Oslovuje nás, aby sme radikálne zmenili postoj k hriechu, či už vo vzťahu k sebe, k Bohu, k blížnemu, alebo k veciam a udalostiam. Alebo nás vyzýva, aby sme neklesali do malomyseľnosti, neupadali do pesimizmu, nepoddávali sa strachu, nezúfali si... aby sme zintenzívnili svoj vzťah k hodnotám, na ktoré on poukazuje a ktoré sú neodmysliteľné pre našu spásu. Nehovorí snáď práve mne, aby som viac venoval času modlitbe, duchovným veciam, svojej duši, venoval sa rodine, rodičom, deťom?
      Toto oslovenie je vlastne volanie Ježiša, aby sme žili svoje krstné povolanie. Pri krste sme boli pozvaní žiť s Bohom, pracovať na spáse svojej duše, zveľaďovať tento svet a to všetko podľa talentu, nadania, síl a iných schopností, ktoré sme dostali od Boha. Boh si nás volá, aby sme počúvali hlas jeho Syna a nášho brata Ježiša. Tak ako mladý Samuel, keď posluhoval Hélimu a trikrát počuje volanie. Nevie, kto ho volá. Myslí, že je to Héli. Ten po treťom volaní pochopí, že chlapca volá Pán, preto mu povie: „Choď spať a ak ťa znova bude volať, povedz: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3,9). Héli sa nemýlil. Chlapca Samuela aj po štvrtýkrát Boh oslovil, načo mu Samuel povedal: „Hovor, tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3,10). A z dejín vyvoleného národa poznáme, ako si Boh poslúžil Samuelom. Veď on viedol a spravoval vyvolený národ a na konci svojho života pomazal za kráľov najprv kráľa Šaula a keď sa ten spreneveril Bohu, aj kráľa Dávida.
      Boh hovorí aj dnes. Do dnešného dňa sme mohli viesť vcelku život milý Bohu. Aj nás dnes oslovuje hlas: „Hľa, Boží Baránok“ (Jn 1,36). Je to dnes memento, možno rozpačitý krok, neistá myšlienka. Čo od nás chce Boh? Je potrebné, aby sme aj napriek tomu vykročili za Ježišom ako tí dvaja učeníci. Je potrebné si uvedomiť, že sme na tom lepšie ako oni. Ježiš je náš Boh a Pán a on sám sa postará o našu bezpečnosť. Je však na nás, aby sme urobili všetko, čo si Boh od nás právom žiada, čo právom od nás vyžaduje a očakáva. Dnes nie je čas a ani príležitosť sa vyhovárať: neskôr. Je potrebné z našej strany prosiť o silu vydať sa na novú cestu za Ježišom. Vytrvať v tom, čo sme už s Ježišom začali. Máme prosiť o nové milosti, svetlo Ducha Svätého, silu vytrvať v konaní dobra až do konca. Žena Samaritánka zmenila život po stretnutí s Ježišom. Dokázal to aj mýtnik Lévi. Stretnutie s Ježišom zmenilo i Máriu Magdalénu. Na Ježišove oslovenie dokázali správne odpovedať apoštoli, iní učeníci... A my by sme to nedokázali? Vlastnými silami a po skúsenostiach, že sme mnohokrát zradili, zišli z cesty, ostali stáť, bolo by to až nemožné, ale s jeho milosťami a z lásky k nemu iste urobíme nový a ďalší krok.
      Byť kresťanom v dnešnej dobe vyžaduje mnoho síl, odvahy či nadšenia. Je správne, keď svoje kresťanstvo vyznávame nielen slovami, ale predovšetkým svojimi skutkami.
      Svätý Anton, opát a pustovník, to nemal o nič ľahšie. Mnohí uňho hľadali radu a pomoc. Svätý Atanáz napísal jeho životopis, čo malo veľký vplyv na rozšírenie mníšstva a na kresťanskú askézu. Predtým však aj on ako mladý muž, mal okolo 20 rokov, keď počul v kázni Ježišove slová: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš a budeš mať poklad v nebi“ (Mt 19,21), musel sa rozhodnúť. Dokázal to. Postaral sa o zaopatrenie svojej sestry a šiel za Božím hlasom.
      Nič sa nezmenilo, snáď sú iné okolnosti. Aj dnes rôznym spôsobom nás volá Boh.
      Na chirurgické oddelenie prišiel nový pacient malého vzrastu. Večer si kľakol k posteli a krátko sa pomodlil. Vtedy sa izbou ozval smiech. To ho však nevyviedlo z pokoja. Potom si vytiahol ruženec a zavesil nad posteľ. Mladší pacient sa so smiechom ozval: „Na obesenie je ešte dosť času, starký!“ Všetci ostatní sa zasmiali. Muž si vytiahol modlitebnú knižku, načo sa sused ozval, aby mu požičal ten román. Znova sa ozval smiech. O tri dni smiech prestal. Prečo? Priniesli starého muža. Rakovina jazyka. Väčšiu časť už nemal. Len malý zbytok trčal neforemne v ústach a strašne zapáchal. Nemocného dali na osobitnú izbu, ale zápach bolo cítiť až na chodbu. Muži sa chytali za nosy. V noci bolo počuť z tejto izby plač. Starký sa cítil bezmocný. Tu prišla sestra: „Muži, nepozreli by ste sa chvíľami na starca? Pena mu stále vychádza z úst, ale on si ju sám nemôže utrieť. Je trochu pomätený a slabý.“ Tu nastalo úplné ticho. Vtedy vstal z postele nový pacient malého vzrastu. Znelo to ako niečo samozrejmé: „Sestra, ja zostanem pri ňom. Dajte moju posteľ do jeho izby. Budem tam aj spať.“ Muži sledovali tohto spolupacienta, ako denne chodí do nemocničnej kaplnky, modlitebnú knižku si nesie so sebou a často ho videli i s ružencom. Už sa však nikto nesmial. V tomto mužovi videli znamenie Krista.
      Dnes sú iné okolnosti. A predsa čosi ostáva, čo je vlastné nám, čo musíme riešiť či splniť. Od toho závisí naša spása. Môj večný život. Na Božie volanie a oslovenie u nás a pre nás je dnes čas a príležitosť.
      Sám som mal svoj pohľad na štátnika, o ktorom zmenil názor človek, ktorý sledoval reláciu. Keď sa Svätý Otec Ján Pavol II. lúčil s nami na popradskom letisku a predniesol historické slová o láske a pokoji v národe, stál som za týmto a ešte iným štátnikom. To, čo som vtedy zažil, mi stačí. A pretože som slobodný človek, nesmiem a nebudem mlčať, keď aj iným môžem a mám povedať, aby viac uplatnili svoje ako cudzie myšlienky a názory a dali zvíťaziť láske a nie nenávisti. K tomu nás aj Ježiš učí, vyzýva ako Baránok Boží, keď nás pozýva, aby sme ho nielen nasledovali, ale s ním aj ostávali. Amen.

      Inšpirácie – Jn 1, 19-39
11.07.2003 | Čítanosť(3747)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
25.06.2003 | Čítanosť(1729)
Téma: Bohatstvo / Povolanie
12.06.2003 | Čítanosť(3368)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3362)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2549)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet