6.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Diabol je podobný psovi, priviazanému na reťaz. Môže aj štekať a sa zlostiť, avšak uhrýzť môže len toho, ktorý sám toto chce. Diabol neškodí prinucovaním, ale radou. Nemôže násilne od nás vynútiť súhlas, ale môže len prosiť náš súhlas.

~sv. Augustín~

24.09.2003 - Peter Calko
čítanosť1426 reakcie0
(Share 425 1)


Téma: Liturgia / Modlitba tretej antifóny

Kartotéka

      Táto modlitba je v malej jekténiji, ktorá sa prednáša po speve druhej antifóny a ktorá predchádza spev tretej antifóny. Po nej je úkon kňaza nazývaný malý vchod počas ktorého ľud spieva tretiu antifónu. Je to tretia modlitba, po prvej a druhej antifonálnej modlitbe. Táto modlitba sa modlí na každej liturgii, zatiaľ čo prvá a druhá modlitba antifóny vo veľkej jekténii sa môže striedať, ak sa neprednáša malá jekténija medzi prvou a druhou antifónou.
      „Modlitbu prvej malej ektenie by sme mohli smelo nazvať modlitbou za Cirkev a za jej zachovanie v plnosti života a v Božej milosti. Je temer v plnosti zostavená z rôznych citátov Svätého Písma, čím sa v nej (a nielen v nej, ale temer vo všetkých modlitbách sv. liturgie) odráža biblicko-teologický charakter.“ 1
      „Po skončení malej ektenie a jej modlitby ľud spieva druhý antifon, ku ktorému sa pripája chválospev "Jedinorodnyj Syne... ". Po tejto piesni nasleduje druhá malá ektenia, ktorú vyslovuje opäť buď diakon na ambone, alebo kňaz pred prestolom. Tiež táto malá ektenia má svoju modlitbu. 2 Svojou obsahovou náplňou nadväzuje na predchádzajúce dve modlitby. Nemá však zvyčajný začiatok, ako to vidíme v predchádzajúcich modlitbách, t. j. vzývanie Božieho mena, ale hned' prechádza k prosbám:“ 3
       „Iže obščija sija i sohlasnyja darovavyj nam molitvy, iže i dvima, ili trem, sohlasajuščimsja o imeni Tvojem, prošenija podati obiščavyj: sam i nyni rab Tvojich prošenija k poleznomu ispolni, podaja nam v nastojaščem vici poznanije Tvojeja istiny, i v buduščem život vičnyj daruja.“ 4
      „Ektenia spolu s uvedenou modlitbou je zakončená zvolaním kňaza: "Jako blah i Čelovikoľubec Boh jesi, i Tebi slavu vozsylajem, Otcu i Synu i Svjatomu Duchu, nyni i prisno i vo viki vikov." Ľud: "Amiň" (Amen). 5
      Tiež táto modlitba nie je ničím iným ako pokračovaním predchádzajúcich modlitieb. Je opäť modlitbou za "plnosť Cirkvi", ktorá sa zhromaždila na "spoločné a jednomyseľné modlitby". Kňaz sa odvoláva na prísľub Christov o vypočutí dvoch alebo troch zhromaždených v Jeho mene. Rozpomienka na tento prísľub dodáva kňazovi smelosti prosiť Boha, aby aj "v terajšom veku", v tomto momente vypočul modlitby svojho ľudu, ktorý sa zúčastňuje na modlitbách v chráme. Modlitba kňaza sa koncentruje hlavne do dvoch prosieb: aby Boh dal jemu a zhromaždenej obci poznanie Božej pravdy v tomto živote, a v živote budúcom - vo večnosti videnie Boha tvárou v tvár. Tichá modlitba sa končí oslavou Božieho milosrdenstva a Jeho lásky k ľuďom. Je súčasne vďakou za Jeho prehojné milosti. Kto je autorom týchto krásnych modlitieb, nevieme, ale jedno vieme, že sú veľmi starobylého pôvodu. Vidno to z ich formy a vnútorného ducha. Pochádzajú pravdepodobne z prvých storočí kresťanstva a boli pojaté do liturgie sv. Bazila Veľkého a Jána Zlatoústeho.“ 6
      V slovenskom liturgikone tieto modlitby sú preložené takto: „Od teba máme dar tejto spoločnej jednomyseľnej modlitby. Ty si nám prisľúbil, že keď sa dvaja alebo traja zhromaždia v tvojom mene,“ (Mt 18, 19-20) „splníš ich prosby.“ (Mt 7, 8-11) „Splň teraz prosby na úžitok svojich služobníkov. Daj nám v tomto čase spoznať tvoju pravdu a v budúcom veku večný život. (Mk 10, 30)
      Zvolanie: „Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.“ 7
      V evanjeliu podľa Matúša čítame: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom; o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia.“ (Mt 7, 8-11).
      „Keď sa Ježiš modlí, už tým nás učí modliť sa. A tým nás vedie k Otcovi. Učeníci, ktorí majú byť vychovávateľmi modlitby v jeho Cirkvi, bude otvorene hovoriť o Otcovi a o Duchu Svätom. Už v reči na vrchu Ježiš dôrazne žiada obrátenie srdca, ktoré je úplne zamerané na Otca, je synovské. Keď je srdce takto rozhodnuté obrátiť sa, učí sa modliť vo viere. Viera je synovské primknutie sa Bohu bez ohľadu na to, čo cítime a chápeme. Môže od nás žiadať, aby sme „hľadali“ a „klopali“, lebo on sám je brána a cesta.“ 8
      V podobenstve o „neodbytnom priateľovi“ (Lk 11, 5-13) Ježiš povzbudzuje k naliehavej modlitbe: „Klopte a otvoria vám.“ Tomu, kto takto prosí, nebeský Otec „dá všetko, čo potrebuje,“ a najmä Ducha Svätého, v ktorom sú všetky dary. 9
      A v Markovom čítame: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.“ (Mk 10, 29n)
       Rovnako ako v Starom Zákone je život vo svojej podstate životom Boha, toho večne živého, ktorý má život sám v sebe. Iba On je nesmrteľný. Môže dať život aj zabiť. Tento Boží život sa zjavuje v Ježišovi Kristovi. V synoptických evanjeliách Ježiš svojich nasledovníkov o večnom živote uisťuje a dokazuje, že má moc ho dať: uzdraviť je to isté, ako „spasiť duše“(Lk 6, 9) a vrátiť „život“. Vo vzkriesení Ježiša Krista bol večný život aktualizovaný na rovine histórie. Jeho vzkriesenie sa stáva základom všetkého vzkriesenia a všetko vzkriesenie je treba chápať z hľadiska jeho zmŕtvychvstania. Vzkriesenie už nie je definovane ako obnovenie života zo šeolu. Večný život teraz nachádza svoj zmysel v podobe Ježiša Krista. (Rim 8, 29) 10
      Vieru vo večný život máme obsiahnutú aj v Nicejsko - carihradskom vyznaní viery.


1 Kormánik. P: Pravoslávna liturgia I.; Prešov, Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove, 1999, s. 165.
2 Modlitba tretej antifony.
3 Kormánik. P: Pravoslávna liturgia I.; Prešov, Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove, 1999, s. 165.
4 Božéstvennaja liturgia iže vo svjatých otca nášeho Joánna Zlatoústaho: Rim, 1970, s. 32 (prepis z cirkevnej slovančiny).
5 Kormánik. P: Pravoslávna liturgia I.; Prešov, Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove, 1999, s. 166.
6 Tamtiež s. 166.
7 Svätá božská liturgia nášho otca Jána Zlatoústeho, Prešov, 1998, s. 24.
8 KKC 2607, 2608, 2609
9 KKC 2613
10 Nový biblický slovník; Praha, Návrat domú, 1996, s. 1180.
25.06.2003 | Čítanosť(658)
Téma: Bohoslužba / Liturgia
25.06.2003 | Čítanosť(592)
Téma: Bohoslužba / Liturgia


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet