6.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Vyvarujme sa toho, aby sme mladému človeku predkladali úspech v obvyklom zmysle ako životný cieľ. Za úspešného človeka je považovaný každý, kto od svojich blížnych dostáva viac, než odpovedá jeho službám. Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať.

~Einstein ~

24.09.2003 - Peter Calko
čítanosť1916 reakcie0
(Share 730 0)


Téma: Mt 1, 18 – 25

Kartotéka

      Text Matúša 1, 18 – 25 rozpráva o narodení Ježiša Krista a podáva základne fakty, teda osoby, okolnosti, spôsob a dôvod príchodu Božieho Syna na zem.
      Verš 18a otvára príbeh, ktorý opisuje nadprirodzený príchod Ježiša Krista. Koniec uzatvára verš 25; nakoľko nasledujúci verš začína nové rozprávanie, ktoré hovorí o udalostiach narodenia z pohľadu sveta – z pohľadu osôb, ktoré neboli priamo účastné udalosti počatia a narodenia.

      Text môžeme rozdeliť následovne:

Úvod      v.18a „S narodením Ježiša Krista to bolo takto:“
A:      1. v. 18 b, c, „Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.“
      2. v. 19 „Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.“
B:       v. 20 – 21 „Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.““
C:       v. 22 – 23 „To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.“
D:       v. 24 – 25 „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno Ježiš.“

      Aký je vzťah medzi týmito celkami?
      Po úvode, ktorý poukazuje na narodenie Ježiša je opísaná jednotlivá situácia hlavných osôb: Matka, jej snúbenec Jozef, a počatie z Ducha Svätého. Každý život na zemi začína počatím, no toto počatie je iné – je z Ducha Svätého. A nevedomosť toho spôsobuje Jozefovi, snúbencovi Márie problém, ktorý je už charakterizovaný ako manžel, človek spravodlivý (A2) . Ale nekončí to pri uvažovaní. Z takéhoto ľudského pohľadu nieje východisko. Prichádza Pánov anjel a zvestuje mu pravdu, ktorá ho vyslobodzuje z problému: Čo ďalej? Anjel mu dáva odpoveď na jeho otázky a ako vidíme v časti D, Jozef robí presne tak, ako mu to anjel radí – prikazuje, a narodenému dieťaťu dáva meno Ježiš. Toto všetko sa nestalo len tak, píše evanjelista, pre pochopenie týchto udalostí pridáva citát z proroka (C), ktorý potvrdzuje anjelovo zjavenie.
      Keď sa pozrieme znovu na text, môžeme vidieť dôležité slová. Celý príbeh dáva odpoveď na nevyslovenú otázku: Ako prišiel na zem Mesiáš? Celý text hovorí o narodení, a s tým je nerozlučne spojené aj počatie, počatie z Ducha Svätého. A aj táto udalosť posúva tento príbeh na inú úroveň, než len rozprávanie o nejakom človekovi. Už to, že autor hovorí o Ježišovi Kristovi znamená, že príbeh je rozprávaný po poznaní poslania, ktoré tento počatý plod, narodený Ježiš splní na tejto zemi – Kristus = Mesiáš = Pomazaný. Aj k tomuto chce priviesť pisateľ Matúšovho evanjelia. Priviesť svojich bývalých židovských bratov a sestry porozumeniu a prijatiu Ježiša ako Mesiáša.
      Skutočnosť príchodu Ježiša na zem od počatia, cez narodenie rozpráva aj evanjelista Lukáš. Hoci obidva rozprávania o Ježišovom detstve podľa Lukáša a podľa Matúša zreteľne kladú teologicky odlišný dôraz, v troch podstatných veciach sa zhodujú: 1. Ježiš je syn Panny Márie, ktorá počala bezprostredne z Boha; 2. pochádza z Dávidovho rodu; 3. narodil sa v Betleheme. Spoločné rysy sú obzvlášť dôležité práve preto, že obidve tieto rozprávania o detstve nemôžme hodiť do jedného mecha, lebo ich obsahy sú staršie ako obidve hermeneutické znázornenia u Lukáša a Matúša. Prvý kresťania ich poznali, skôr než boli použité v teologickom konceptoch v oboch evanjeliách. Najskôr je nápadné, že pre Matúšove rozprávanie o detstve je hlavná postava Jozef a pre Lukášove Mária. 1
      Lenže príbeh Lukáša je doplnený ešte jedným príbehom – príbehom o Jánovi Krstiteľovi. Lukáš chápe Jána Krstiteľa ako Ježišovho predchodcu, mimo túto rolu predchodcu mu však neprikladá žiadny význam v dejinách spásy. Lukášove rozprávanie o detstve je zostavené takto:      
      1. a) Lk 1,5-25 zasľúbenie narodenia Jána Krstiteľa
      1. b) Lk 1,26-38 zasľúbenie narodenia Ježiša
      2. a) Lk 1,57-80 narodenie Jána krstiteľa
      2. b) Lk 2,1-7 narodenie Ježiša
       - zasľúbenie a narodenie spája Lk 1,39-56 Máriina návšteva u Alžbety, vďaka ktorej vzniká súvislosť medzi Jánom Krstiteľom a Ježišom
      Zvestovanie pastierom 2,8-20, obrezanie a predstavenie v chráme 2,21-40 a rozprávanie o dvanásťročnom Ježišovi v chráme 2,41-52 sú výhradne Lukášovými textami.
      Postrehy ktoré nachádzame v Lukášovom evanjeliu, nám môžu lepšie pochopiť aj Matúšov text:
      1. Podľa Lk 1, 8-17 sa anjel Gabriel zjavil Zachariášovi, keď vykonával službu v chráme a oznámil mu, že jeho žena Alžbeta porodí syna. Podľa biblickej predstavy sa anjeli nachádzajú pri Bohu v chráme. Spomeňme si len na videnie, pri ktorom je podľa Iz 6,1-4 Izaiáš povolaný za proroka. Podľa Lk 1,26n sa však Gabriel odobral k Márii a oznámi jej, panne, narodenie syna (1,31).
      2. Zachariáš bol potrestaný nemotou až do naplnenia Gabrielovho zasľúbenia, pretože anjelovmu posolstvu neuveril. Mária však podľa Lk 1,38n povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Protikladom Zachariášovho neveriaceho otáľania je teraz veriace Máriine prijatie.
      3. Všetky tieto prvky zdôrazňujú, že narodenie Ježiša bolo väčším zázrakom, než narodenie Jána Krstiteľa.
      4. Podľa Lk 1,7 bola Alžbeta neplodná, stará žena, ktorá napriek tomu otehotnela. Tento zázrak patrí ešte k tomu, čo bolo i inak možné v Starom zákone. Spomeňme si len na Sáru v Gn 16,1, na Samsonovu matku v Sdc 13,2n a na Samuelovu matku Annu v 1 Sam 1 – 2 kap. Prekonaním toho všetkého je počatie Ježiša skrze Ducha Svätého v Panne Márii - Lk 1,26n.
      5. Ak teda chceme po zhrnutí vyjadriť zámer Lukášovho rozprávania o detstve, tak narodenie Jána Krstiteľa znamená dovŕšenie toho, čo bolo pochopiteľné ako Božie spásne jednanie na základe Starého zákona, zatiaľ čo narodenie Ježiša sa nachádza na vyššom stupni než zázrak narodenia Jána Krstiteľa.

      Môžeme sa pýtať, prečo iba Matúš k správe o narodení cituje slová proroka Izaiáša (7,14). Odvolanie sa na Betlehem, syna Dávidovho je iné ako narodenie z Panny, o ktorom hovorí grécky preklad Iz 7,14. Ježiš a jeho rodina však ešte rozumeli hebrejskej biblii, hovorili aramejsky, v žiadnom prípade grécky, i keď gréckemu koiné viac-menej rozumeli. Vznik motívu narodenia z Panny nemožno odvodzovať z Iz 7,14 v pochopení Septuagindy, i keď k tomu neskôr dochádzalo. Skutočnosť, že motív je spoločný v obidvoch tak odlišných rozprávaniach o detstve, je silným znamením toho, že narodenie z Panny patrilo k presvedčeniu vznikajúcej cirkvi a nevzniklo až ako kerygmatická výpoveď.

      Kontext

      Matúšovmu rozprávaniu predchádza rodokmeň Ježiša Krista (1,1-17). Od Abraháma po Krista je tri – krát štrnásť pokolení. Čo bolo zrozumiteľné Židom v prvom storočí, sa musí stať zrozumiteľným nám dnešným ľuďom. Musíme pritom vziať do úvahy výrazové prostriedky z doby evanjelistov. Keď bolo podľa Matúša 1,17 od Abraháma po Ježiša 3 x 14 pokolení, vyjadruje to pre vtedajšieho Žida, že Ježiš je mesiáš Dávidov syn.
      Po rodokmeni nasleduje príbeh narodenia, anjel sa zjavuje Jozefovi v sne a oznamuje mu, že jeho žena Mária počala z Ducha svätého a že porodí syna, ktorému má dať meno Ježiš, „lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ ; v Mt 2,1-12 nasleduje rozprávania o mudrcoch, nato v 2,13-15 útek do Egypta, 2,16-18 zavraždenie detí v Betleheme a 2,19-23 návrat a usadenie v Nazarete.
      Už rozprávanie o mudrcoch obsahuje prvky, ktoré sú pre Matúša charakteristické. Pohanský mudrci uctievajú novonarodeného kráľa Židov, zatiaľ čo predstavitelia židov, skladajúci sa z Herodesa, veľkňazov a zákonníkov, sa k nemu chovajú odmietavo, lebo keď sa objavili mudrci, zľakol sa nielen Herodes, ale podľa Mt 2,3 spolu s ním celý Jeruzalem.
      Podobne ako podľa Matúša uctievajú novonarodeného chlapca už na začiatku veriaci pohania, varovala tiež podľa Mt 27,19 Pilátova žena svojho muža, keď Ježiša súdil, a nazvala Ježiša spravodlivým, pre ktorého v sne mnoho vytrpela. Tiež sám Pilát nebol navzdor odsúdeniu presvedčený o Ježišovej vine.
      V pozadí tejto Matúšovej tendencie – písal svoje evanjelium okolo r. 80 po Kristovi – bola skúsenosť kresťana zo židovstva, sklamaného zo skutočnosti, že kresťanská zvesť našla u vtedy žijúcich pohanov lepšieho ohlasu než u jeho židovských druhoch, ktorý boli adresátmi jeho evanjelia.
      V Mt 2, 20 sa hovorí, že sa Pánov anjel zjavil Jozefovi v Egypte po Herodesovej smrti a povedal mu, že sa má vrátiť do izraelskej zeme, lebo „tí, čo striehli na život dieťaťa už pomreli“. Pripomína to Ex 4,19, kde Mojžiš dostal od Hospodina príkaz vrátiť sa do Egypta slovami: „Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci, čo ti číhali na život, sú mŕtvi!“ Pre Žida, opierajúceho sa o bibliu – a takýchto bolo v Matúšovej dobe mnoho -, je týmto jasné a jednoznačné, že Ježiš je nielen očakávaný mesiáš Dávidov syn, ale tiež nový Mojžiš, ktorý bol očakávaný podľa Dt 18,15.18. 2
      V Mt 2,15 sa v súvislosti s Ježišovým pobytom v Egypte až do Herodesovej smrti cituje Oz 11,1, kde sa hovorí: „...z Egypta som povolal svojho syna“ Pretože sa toto miesto pôvodne vzťahovalo na Izraelitov odchádzajúcich z Egypta, chápe teda Matúš Ježiša tiež ako predstaviteľa Izraela na konci časov. Pobyt Ježišovej rodiny v Egypte získal vďaka tomuto pochopeniu význam pre dejiny spásy.
      Tak je Ježiš pre Matúša Dávidov syn na konci časov, nový Mojžiš a vo svojej osobe predstavuje tiež izraelský národ, spasený na konci časov. Na základe rodokmeňu, ktorý Matúš začína Abrahámom, naplňuje Ježiš tiež zasľúbenie, dané Abrahámovi. Ak zoberieme do úvahy tieto pôsobivé teologické výpovede, ktoré boli Matúšovým židovským súčasníkom vcelku zrozumiteľné, potom zreteľne ustupuje do pozadia otázka o historických detailoch. Dokonca i útek do Egypta poslúžil iba významu, podľa ktorého bol Ježiš odtiaľ znovu povolaný do izraelskej zeme ako predstaviteľ a zárodok nového Izraela. Takto sa tiež vyrieši problém vo vzťahu k Lukášovmu rozprávaniu o detstve, podľa ktorého Ježišova rodina v izraelskej zemi ostala. Tiež tak zavraždenie betlehemských detí zodpovedá i inak známej Herodesovej krutosti. Či sa niečo takéto stalo, alebo je to iba znázornenie motívu ohrozenia a záchrany dieťaťa, ktoré raz bude záchrancom, zostáva vzhľadom k teologickej výpovedi druhotným.

      Môj kontext:

      Niekedy som si dával otázku, či je to skutočne pravda, čo počúvam každý rok počas Vianoc v chráme. Jeden krásny príbeh o zázračnom počatí a narodení. Je to pravda? Pýtal som sa svojho vnútra. Veríš tomu? Rozprávanie o historickej udalosti ktorá sa raz stala bude poslucháčom dávať otázku neistoty a pochybovania. Ale ani naša prítomnosť na akejkoľvek udalosti po rokoch nedá záruku, že uveríme našej spomienke, že je stopercentne spoľahlivá. Z toho, že sme to zažili nemusí prameniť sila ochoty dať život na potvrdenie pravdivosti. Ani učeníci, keď videli vzkrieseného Pána nemali silu ohlasovať evanjelium, ale po zoslaní Svätého Ducha išli a položili život za Krista. Tak aj odpoveď môjmu vnútru pri ďalších Vianociach nebude iná, hoci teologicky mám aj toto zdôvodnené, ak nebude vo mne prebývať Svätý Duch.


1 Nový biblický slovník; Návrat domú, Praha, 1996, s. 651.
2 „Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov; jeho počúvaj... Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a bude im hovoriť všetko, čo mu prikážem“ Dt 18,15.18.
20.06.2003 | Čítanosť(5584)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
20.06.2003 | Čítanosť(4339)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
12.06.2003 | Čítanosť(10506)
Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(3599)
Mt 1, 18-25


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet