4.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Syn môže síce zaprieť matku, tým však neprestáva jeho biologická jednota s ňou. Aj tí, čo odišli z otcovského domu, Cirkvi, a stali sa pre ňu cudzincami, takýto neveriaci ešte počúvajú, bez toho, že by si to mohli uvedomiť, ozvenu tohto kresťanského dedičstva, ktoré veľmi často prevláda v ich konaní a chráni ich pred úplným podľahnutím a riadením falošnými ideami, ku ktorým sa hlásia.

~Pius XII.~

24.09.2003 - Juliána Demjanová
čítanosť1534 reakcie0
(Share 396 0)


Téma: Evanjelizácia / Prečo a ako evanjelizovať?

Kartotéka

      Evanjelizácia je predovšetkým Kristovým príkazom. Evanjelizujeme predovšetkým preto, lebo nám to prikázal Ježiš Kristus. „Apoštol“ znamená poslaný. A posiela nás predovšetkým samotný Kristus. No posiela nás aj Cirkev: „Božím poverením má Cirkev ísť do celého sveta a hlásať evanjelium všetkému stvoreniu.“ 1 Príkaz ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom je prvotnou a prirodzenou povinnosťou Cirkvi.
      Preto aj keď Boh prostriedkami, ktoré len On pozná, môže priniesť spásu tomu, kto bez vlastného zavinenia nepozná evanjelium, evanjelizácia ostáva základnou povinnosťou Cirkvi, ktorej sa nemôže vzdať, je to jej právo. V Božom pláne Kristova cesta, cesta Cirkvi, ostáva riadnou cestou na získanie spásy. „Vďaka Božiemu milosrdenstvu ľudia sa môžu spasiť aj inými cestami než našou evanjelizáciou. Ale či sa budeme môcť spasiť my sami, ak z nedbanlivosti, zo strachu, alebo preto, že sme sa dali zviesť falošnými názormi, zanedbávame šírenie evanjelia?“ 2 Znamenalo by to zradiť povolanie od Boha, ktorý chce, aby semeno prinieslo úrodu prostredníctvom hlasu jeho služobníka.
Keď hovoríme o evanjelizácii, položme si otázku: „Čo má byť obsahom evanjelizácie?“ Pavol VI. pri príležitosti otvorenia druhej sesie Druhého vatikánskeho koncilu povedal: „Kristus!
      Kristus je náš princíp.
      Kristus je náš sprievodca.
      Kristus je naša nádej a náš cieľ.
      Nech nijaká iná pravda, nezaujíma naše duše,
      len slová Pána,
      nášho jediného Učiteľa;
      nech nás nevedie nijaký iný zámer,
      len túžba byť mu absolútne verní...“ 3
      Nesmieme mať strach predstavovať Ježiša Krista ako pravé riešenie všetkých problémov, ktoré sužujú dnešného človeka, a vysvetľovať mu, že „jedine v tajomstve vteleného Slova nachádzame pravé svetlo tajomstva človeka.“4
      Matka Tereza hovorí: „Evanjelizácia znamená mať Krista v srdci a prinášať ho do sŕdc ďalších.“5
      Pavol VI. na otázku – ako evanjelizovať – hovorí: „Táto otázka je stále časová, pretože spôsoby hlásania evanjelia sa menia podľa miesta, času a ľudských kultúr, a provokujú teda do určitej miery naše schopnosti.“6
      „Evanjelizácia však nikdy nebude možná bez pôsobenia Svätého Ducha.“ 7 Každý z nás potrebuje pomazanie Svätého Ducha, aby sme mohli ohlasovať dobrú zvesť. Až keď prvých apoštolov naplnil na Turíce Svätý Duch, išli na ulicu a ohlasovali. Svätý Duch spôsobil, že ich strach zmizol. Tajomstvo Petrovho úspechu, keď obrátil 3000 ľudí, spočívalo v tom, že práve vyšiel z večeradla naplnený Svätým Duchom. Je to Svätý Duch, ktorý z nás urobí svedkov až po samý kraj zeme.8
      Nemusíme sa teda báť: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 26).
      Nech budeme v akejkoľvek situácii, Svätý Duch nám poradí: „...nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás“ (Mt 10, 19-20).
      Pápeži Pavol VI. a Ján Pavol II. hovoria, že: „Svätý Duch je prvým činiteľom evanjelizácie.“ 9 On je ten, ktorý celé dielo uskutočňuje.
Svätý Duch je hlavným činiteľom evanjelizácie v dvojakom zmysle: predovšetkým preto, že vedie veriaceho k tomu, aby svedčil o Ježišovi Kristovi, pôsobí na neho a dáva mu nadšenie pre evanjelizáciu a silu, aby neklesal pri neúspechoch. Potom pôsobí pri samotnom hlásaní a vybavuje ho nadprirodzenou silou, aby mohlo preniknúť do srdca a vyvolať obrátenie k novému životu.10
      Ak má byť ohlasovanie evanjelia účinné, stále ho musí dopĺňať živé svedectvo. Len veriaci, ktorý žije to čo vyznáva svojimi perami, má nádej, že ho ľudia budú počúvať. Musíme mať na mysli, že okolnosti nám niekedy neumožňujú otvorene ohlasovať Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa všetkých. Práve tu môžeme uplatniť svoju silu svedectvo o svätosti, ktorá presviedča, hoci pôsobí nenásilne. 11
      Svedectvo nášho života je nevyhnutné pre evanjelizáciu, ku ktorej sme vyzvaní. Ak nie, vystavíme sa Ježišovej výčitke adresovanej farizejom: „...hovoria, ale nekonajú...“ (Mt 23, 3).


1 MOENS, J. – L.: Evanjelizovať znamená milovať, s. 12.
2 TOMKO, J.: Misie do tretieho tisícročia. Bratislava : LÚČ, 2000, s. 187.
3 Tamtiež s. 207-208.
4 Tamtiež s. 208.
5 FORREST, T.: Evanjelizácia 2000, s. 19.
6 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, čl. 40.
7 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, čl. 75.
8 Porov. FORREST, T.: Evanjelizácia 2000, s. 32.
9 Tamtiež.
10 Porov. CANTALAMESSA, R.: Dech Božského ducha. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1998. s. 101.
11 Porov. JÁN PAVOL II.: Evanjelizácia slovami pápeža Jána Pavla II. In: Slovo medzi nami, Bratislava : Rehoľa Redemtoristov, 2001, č. 1., s. 15.
09.06.2007 | Čítanosť(4684)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2559)
Téma: Evanjelizácia


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet