1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    V Eucharistii sa stávame jedným telom nielen medzi sebou navzájom, ale stávame sa Kristovým telom pre svet. Kto je preniknutý Eucharistiou, tomu nemôžu byť tento svet, táto spoločnosť ani táto doba ľahostajné.

~KLAUS HEMMERLE~

24.09.2003 - Juliána Demjanová
čítanosť1611 reakcie0
(Share 448 1)


Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej obsah a úloha laikov

Kartotéka

      Obsah novej evanjelizácie sa nemení, zostáva, lebo obsahom je Ježiš Kristus a „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky“ (Hebr 13, 8).
      Ján Pavol II. odo dňa, kedy začal svoj pastiersky úrad, opakuje ľuďom: Nebojte sa! Otvorte doširoka dvere Kristovi! Ježiš Kristus je ten, kto vie čo je v človeku. Pozná jeho vnútro, hĺbku srdca i duše. Dnešný človek často nevie, čo nosí v sebe, je plný pochybnosti a stráca zmysel života. A v tejto situácii jediným východiskom je Ježiš Kristus. Ján Pavol II. to vie, preto prosí a nalieha k hlásaniu evanjelia o Ježišovi Kristovi: „Umožnite preto Kristovi – prosím vás o to, a pokorne s dôverou nalieham – umožnite mu hovoriť ľuďom. On jediný má slová Života, áno, večného života.“ 1
      Hlásať evanjelium znamená predovšetkým: „Vydávať prostým a priamym spôsobom svedectvo o Bohu, ktorého nám zjavil Ježiš Kristus v Duchu Svätom, svedčiť o tom, že v osobe svojho Syna Boh tak miloval svet, že týmto vteleným Slovom dal všetkému vlastný pôvod bytia a ľudí povolal do večného života. Také svedectvo môže priviesť mnoho ľudí k Bohu, ktorého dosiaľ nepoznajú.“ 2
Ježiš Kristus je teda posolstvom, ktoré pramení z veľkej lásky Boha k ľuďom. I keď sme hriešnici, Boh dal za nás svojho Syna, aby všetci, čo uveria, mali večný život. Zmŕtvychvstaním Ježiša Krista bola premožená smrť. Táto pravda, je tou druhou zvesťou, ktorá nám dáva v každej situácii a za každých okolností nádej, že budeme spasení.
      Obsah ohlasovanej zvesti definitívne stanovil sám Ježiš, a preto nemožno pridávať nový. Nejestvuje iné evanjelium ako to, ktoré ohlasoval Ježiš a ktoré hlásali apoštoli. Ježiš je jediný Spasiteľ. Niet iného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi. 3 A je veľmi nutné, aby bol tento obsah aj naďalej podávaný súčasným ľuďom.
      Cirkev spoznáva a prežíva momentálnu naliehavosť novej evanjelizácie. V rámci poslania Cirkvi zveruje Pán laikom, v spoločenstve so všetkými ostatnými členmi Božieho ľudu, veľký podiel na zodpovednosti. Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu si boli plne vedomí tejto skutočnosti. „Duchovní pastieri si totiž dobre uvedomujú na aký veľký osoh sú laici pre celú Cirkev. Veď duchovní pastieri vedia, že Kristus ich neustanovil na to, aby jedine oni vzali na seba celé spasiteľné poslanie Cirkvi na svete, ale že ich vznešenou úlohou je tak viesť veriacich a tak brať do úvahy ich služby a charizmy, aby všetci svorne svojím spôsobom spolupracovali na spoločnom diele.“ 4
      „Vlastným poľom evanjelizačnej činnosti laikov je rozsiahly a zložitý svet politický, hospodársky a sociálny, ako aj svet kultúry, vied a umení, medzinárodného života a spoločenských komunikačných prostriedkov. Sú však ešte aj iné osobitné vhodné oblasti pre evanjelizáciu, ako manželská láska, rodina, výchova detí a dospievajúcej mládeže, pôsobenie na pracoviskách a ľudské utrpenie. Čím viac bude laikov naplnených duchom evanjelia, na ktorých padne zodpovednosť za prácu v týchto oblastiach a otvorene budú tejto práci oddaní; čím lepšie ju budú môcť zvládnuť a budú si vedomí, že majú vynaložiť všetky svoje kresťanské sily, ktoré často driemu skryté a nevyužité, tým viac bude táto práca slúžiť na výstavbu Božieho kráľovstva a prinesie spásu v Ježišovi Kristovi. Pri tom nič nestratia, ani sa neumenší ľudská pôsobnosť, naopak, pole ich činnosti sa rozšíri o práce vyššieho stupňa.“ 5
      Cieľom novej evanjelizácie je aj uskutočňovanie zrelých spoločenstiev. V súčasnej dobe vznikajú a rozširujú sa mnohoraké formy zoskupení laikov ako sú združenia, skupiny, spoločenstvá či rôzne hnutia, takže môžeme hovoriť o novej dobe zoskupení laikov.
      „Laici musia vniesť svoj prínos pri vznikaní takýchto spoločenstiev. Robia to nielen prostredníctvom svojej aktívnej a zodpovednej účasti na živote spoločenstva, ale aj svojou misionárskou horlivosťou a angažovaním sa voči tým, ktorí ešte neveria, alebo ktorí už nežijú vieru, ktorú prijali v krste.“ 6 Lebo dnes sa táto úloha laikov stáva stále nutnejšou a cennejšou.


1 JÁN PAVOL II.: Christifideles laici, čl. 34.
2 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, čl. 26.
3 Porov. TARDIF, E. – PRADO FLORES, J. H.: Ježiš je Mesiáš, s. 96.
4 JÁN PAVOL II.: Christifideles laici, čl. 32.
5 PAVOL VI.: Evangelii nuntiandi, čl. 70.
6 JÁN PAVOL II.: Christifideles laici, čl. 34.
09.06.2007 | Čítanosť(4684)
Téma: Evanjelizácia
30.09.2010 | Čítanosť(2559)
Téma: Evanjelizácia


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet