6.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Múdry človek pozná čas. Vie, že nemôže urobiť všetko, ale že musí odpovedať na jedno volanie, využiť jeden dar, ktorý dostal.”

~KLAUS HEMMERLE~

24.09.2003 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1481 reakcie0
(Share 364 0)


Téma: Pozor na tabu / Mt 5, 17–37

Homília

      Nestalo sa to aj vo vašej rodine? Pozerali ste večerný film a na obrazovke sa začala odohrávať sexi scéna. Pozerali ste na deti, a tie nič. Oslovili ste ich, aby program prepli alebo aby odišli z miestnosti. A vy ste dostali od desaťročného syna odpoveď: – Mami, ocko, to som už videl, to nič nie je! –
      Nezarazilo vás, keď si dospievajúci syn či dcéra vyzdobili svoju izbu, už keď nie celkom, tak aspoň veľmi vyzývavo oblečenými mužmi a ženami?
      Máte vo svojej filmotéke porno film? Nenájde sa medzi časopismi u vás časopis s erotickou témou? Ako často dokážete povedať, počúvať dvojzmyselné vtipy? Pred kým a kto vám ich rozpráva?
      Pýtate sa, prečo tento úvod? Dnes sme svedkami, že to, čo bolo tabu, o čom sa snáď pred pár rokmi nehovorilo alebo iba ticho, dnes už u mnohých vyvoláva úsmev. Za čo by sme sa boli hanbili, neobliekli si, neukázali sa na verejnosti, dnes je už samozrejmé.
      Poviete, že to je duch našej doby? A to máme len konštatovať?
      Ak by si niekto myslel, že Cirkev toto všetko zavrhuje, mýlil by sa. Cirkev má záujem o dušu a spásu každého človeka, a teda i dnes. Aj dnes reaguje na problémy súčasného človeka. Že niekedy mlčí, to neznamená, že je zastaralá, konzervatívna či nemoderná. Že niekedy veľmi ostro reaguje, ako na konferencii v Káhire v roku 1995, ešte neznamená, že veci nerozumie. Že ostro vystupuje proti antikoncepcii, potratom a masovokomunikačným prostriedkom, časopisom, filmom..., či nechráni tým šťastie človeka, rodiny, národa?
      Iste nikto z nás nie je pohoršený tým, čo Pán Ježiš hovorí v evanjeliu a nad tým, že sa chceme jeho slovám dnes venovať.
      Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ (Mt 5,27).
      Pán Ježiš na hore Tábor vyhlásil v blahoslavenstvách novú spravodlivosť ako program: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). Svoje slová Ježiš ďalej rozvíja, vysvetľuje a učí. Pritom vychádza z Mojžišovho zákona. Vieme, že kresťanstvo v mnohom vychádza zo židovstva. Preto sú namieste aj slová Pána Ježiša: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť“ (Mt 5,17). Zákon dal človeku Boh cez Mojžiša na hore Sinaj ako poriadok na celý život. Mal človeku ukazovať smer životnej cesty. Vyjadroval vôľu Božiu. Ľud sa zaviazal plniť Zákon. Pán Ježiš prišiel, aby nezrušil Zákon, to by povedal, že Zákon je neplatný. Učenie, ktoré Ježiš hlása, nie je celkom niečo nové. Novosť Ježišovho učenia spočíva v tom, že povedal s definitívnou platnosťou, ako treba naozaj uskutočňovať Božiu vôľu. V Starom zákone je nad Božou vôľou akoby závoj. Ježiš tento závoj odstránil.
      V Dekalógu šiesty príkaz mal chrániť a zabezpečiť manželstvo pred jeho narušením. Nezcudzoložíš zaväzovalo tak muža, ako aj ženu. Časom výklad zákonníkov viac sa prikláňal na stranu muža. To neznamená, že Starý zákon o týchto veciach mlčal. Odsudzoval krvismilstvo, homosexualitu, spolužitie so zvieraťom (por. Lv 20,10–21), prostitúciu (por. Sir 9,6), cudzoložstvo (por. Dt 20,14), znesvätenie panien (por. Dt 22,15)... Už vtedy, nie teda až Ježiš, zakazovalo sa cudzoložstvo (por. Dt 20,17).
      Pred Kristom sa kládol dôraz len na vonkajšiu stránku a myšlienka hriechu sa nedoceňovala. Ježiš neruší zákaz vonkajšieho previnenia, ale ešte viac zdôrazňuje, že cudzoložstvo sa spácha už aj hriešnou myšlienkou, ktorá vznikne v srdci. Učí, že vonkajší čin je iba dovŕšením vnútornej túžby. Spoznávame, že pred Bohom je dôležité zmýšľanie, čistota myšlienok, neskazená a jasná vôľa. Manželský partner má byť až po korene svojho myslenia formovaný touto čistotou. Boh hovorí, že vidí do srdca a bude nás súdiť aj podľa nášho zmýšľania. Ježiš vysvetľuje, že navonok bezúhonné správanie, ktoré nikdy nepohoršuje, môže byť však dokonalým pokrytectvom. Za skvelou fasádou sa môže skrývať rumovisko vnútorného rozvratu a skazenosti. Božiu vôľu spoznávame v tom, že vonkajšok a vnútro, život a myslenie, vonkajší obraz a zmýšľanie sa majú celkom zhodovať. Ľudí, čo takto žijú, možno poznať podľa ich očí, podľa čistoty ich reči, podľa ich nepokryteckej činnosti.
      Pán Ježiš zásadne vystríha pred zvádzaním na hriech. Tým sa poukazuje, že všetko, čo odtŕha človeka od Boha, a to je jedno, či oko alebo ktorýkoľvek úd tela, údy nie sú zlé, oko nie je zlé, máme sa varovať hriešnej žiadostivosti. Dostáva sa nám povzbudenia, že máme radikálne bojovať proti akémukoľvek zlému pokušeniu. Inými slovami predchádzať vedomým a dobrovoľným pokušeniam. Preto tak ostré slová; oko – vylúp ho, ruka – odtni ju. Jedná sa o veľké veci. Sexuálna neviazanosť oslabuje charakter človeka a narúša náboženský život. Sú to pravdivé a vážne slová Pána Ježiša. Hriech nás predsa navždy odlúči od Boha. Slová treba správne pochopiť, máme sa správať čisto a čestne sami k sebe a k iným, nie zo strachu pred peklom, ale v čnosti zmužilosti.
      Aj keď Ježišove slová znejú tvrdo, sú pravdivé a správne. Aj keď pokušeniu sa žiadny dospelý a zdravý človek nevyhne, ešte nemusíme mať strach. Nie sme totiž odkázaní v zápase – pokušení, čo ešte nie je hriech, sami na svoje vlastné sily, veď Boh nám v tej chvíli ponúka pomoc Ducha Svätého: „Draho ste boli kúpení“ (1 Kor 6, 20). Nepochybne v boji o čistotu nám pomáha modlitba, pristupovanie ku sviatostiam, ale tiež hygiena, šport, sebazápor a správna kresťanská kultúra. Teda aj kresťanská povinnosť všetkých zainteresovaných – rodičov, krstných a starých rodičov, kňaza, učiteľov, ale i celej spoločnosti. Dieťa – a neskoršie každý človek – potrebuje primeranú výchovu. Dieťa má právo na odpoveď, keď rodič, učiteľ, kňaz vycítia, že je to vhodná chvíľa, keď je to vlastná otázka dieťaťa i keď neisto povedaná, nesprávne formulovaná a podobne. Pomoc Ducha Svätého, láska k dieťaťu a potrebné vedomosti máme v tej chvíli použiť na odpoveď. Beda tým, čo odkladajú s odpoveďou, keď vec utajujú, dávajú zámerne falošné odpovede a podobne. Je správne, keď sa o veciach hovorí pokojne, pravdivo a najmä včas. Zachovať pritom kresťanské cítenie a najmä radostný pohľad na život. Vyhnúť sa zákazom, výsmechu, bitke. Boh je predsa autorom a Stvoriteľom človeka. A vieme, čo Boh stvoril, že je dobré a krásne. Hovoriť o význame, kráse a zodpovednosti v tejto oblasti sa pri výchove vypláca. Veď nejeden človek, čo skĺzol do zlých návykov a zlozvykov, prípadne sa dopustil aj trestného činu, právom sa pýta, prečo mu to nebolo správne vysvetlené, prečo nebol citovo a rozumovo vychovávaný. O koľko by bolo dnes menej nešťastných ľudí, keby sa boli dozvedeli od tých, čo ich majú najradšej, o týchto ťažkostiach života!
      Nezatvárajme si oči, že nevidíme.
      Neodsudzujme, keď niečo počujeme.
      Nemlčme, keď sa nám niečie správanie nepáči.
      Nedajme zlý príklad.
      Pripomeňme si, čo hovorí Pán Ježiš o tých, čo pohoršujú nevinných, teda nie iba deti. A čo čaká zvodcov?
      A toto je záležitosťou každého z nás.
      Žijeme len raz. Čo sa v tejto oblasti raz pokazí, už sa nemusí dať opraviť. Vidíme to na slobodných mamičkách, ešte deťoch. Nechceme predsa, aby deti mali deti.
      Aj neveriaci človek, už nehovoriac o veriacom, má predsa cit pre krásu, pokoj, radosť od Boha. Preto nesmieme mlčať, ticho obchádzať, keď sa ničí čistota, uráža nevinnosť, šliape dobré meno, rúca charakter, hanobí presvedčenie. Uvedomujeme si, že platia Ježišove slová: „Ale vaša reč nech je „áno–áno“, „nie–nie“ (Mt 5,37).
      Počúvame otrasné príbehy.
      19–ročná Jana sa pýta spolupracovníčiek: – Prečo ste mi nepovedali, že je ženatý, že je sukničkár, keď ste to vedeli? Prečo ste sa usmievali a nepovedali mi pravdu, nepomohli? –
      Muž rozpráva: – Opil som sa. Bola to moja prvá žena v živote. Kiež by som sa stal mementom pre iných, aby sa vyhli pohlavnej chorobe. Je to kruté, ale následky si musím znášať, aj keď som už Boha odprosil a Boh mi odpustil. –
      Staršia žena sa priznala priateľke, prečo sa nevydala: – Mala som veľa ponúk. Bola som mladá a pekná. Aj mne sa páčili. Už-už som sa pozbavila nepríjemného zážitku z detstva, keď ma oveľa starší bratranec zneužil, a tí, čo mali o mňa záujem, hneď žiadali dôkaz lásky. Nemohla som. Som už staršia, som sama, je to ťažké. Viem, že Boh mi dal všetko ako žene, a predsa, čo jeden zážitok z detstva spôsobil! –
      Mladá, ale strápená žena rozpráva: – Keď sa otvorili hranice, dala som sa zlákať rýchlym zbohatnutím. Neuvedomila som si, že rýchla známosť, skvelá ponuka ma privedú na ulicu k najstaršiemu remeslu. Viem, čo je to bitka, hlad, sledovanie z druhej strany ulice, stráž pri dverách v hodinovom dome. Za tri mesiace som zostarla o pätnásť rokov. –
      Ale je i veľa príkladov opačnej skúsenosti. Je to tvoja mama, otec, rodičia. Ich čistá láska aj po rokoch. Je to žena, muž, s ktorými sa stretávaš nie iba v kostole, ale možno v práci, na ulici, ktorí žijú čistú lásku pred manželstvom, v manželstve i ako vdovec či vdova. Je si čo vybrať. Je možnosť sa slobodne rozhodnúť. Ježiš chce každého z nás urobiť šťastným, a to nie iba tu na zemi.
      Odstráňme rázne z nášho okolia všetko; veci i ľudí, čo sú nám zvodcami na hriech. Amen.
12.06.2003 | Čítanosť(4285)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3986)
Mt 5, 33-42
12.06.2003 | Čítanosť(3878)
Mt 5, 13-20


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet