1.marec 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Väčšina dialógov medzi ľuďmi sú iba monológy, ktoré sa navzájom míňajú.”

~KARDINÁL LEO SUENENS~

06.10.2003 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1694 reakcie0
(Share 521 0)


Téma: Túžba získať Božie kráľovstvo / Mt 13, 44–52

Homília

      Pri vysluhovaní sviatosti chorých máte mnohí skúsenosť podobnú ako kňazi. Človek, ktorý celý život žil len pre tento svet, sa veľmi ťažko lúči s vecami, hoci ich čestne a poctivou prácou nadobudol. A taktiež s ľuďmi, ktorých miloval a s ktorými ho spájali city a iné putá. Často taký človek blúdi očami po svojom okolí a v jeho očiach je vidieť smútok i strach.
      Iste poznáme viac prípadov, keď chorý a zomierajúci prijme s vierou sviatosť chorých, sviatosť zmierenia a Eucharistiu, potom v jeho správaní prevláda pokoj a uvoľnenosť, je vidieť a cítiť, že očakáva čosi radostné.
      My veriaci hovoríme, že po živote na zemi očakávame Božie kráľovstvo.
      Pán Ježiš o svojom kráľovstve hovoril zástupom v podobenstve: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi“ (Mt 13, 44).
      Okrem tohto podobenstva poukazuje na hodnotu Božieho kráľovstva aj slovami o vzácnej perle, ktorú kupec za každú cenu chce získať a taktiež o hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Ježišove podobenstvá majú hlboký zmysel a poukazujú na to, aby človek urobil všetko, len aby získal Božie kráľovstvo. Poklad ukrytý v poli učí, že každý človek má vidieť v Božom kráľovstve poklad, ktorý sa má stať jeho životnou snahou. Podobenstvo o perle učí, že každý, kto chce získať Božie kráľovstvo, musí zmobilizovať svoje sily, rozum a ostatné danosti, aby ho získal. Iné podobenstvo o sieti učí o tom, že všetci, ktorí si vyvolili Božie kráľovstvo ako svoj cieľ a najvyššiu hodnotu, že si vyvolili najlepšie.
      Podobenstvá prezrádzajú veľkosť Boha a hodnotu jeho kráľovstva. Človek si má uvedomiť, že má podnikať všetko, aby mal vo večnosti účasť v Božom kráľovstve.
      Život človeka je v podobenstve prirovnaný k poľu. Ako roľník pri práci na poli od začiatku, keď pripravuje zem a seje semeno, už sa teší z úrody, už vtedy vidí zmysel svojej práce, mozoľov a potu tváre v bohatej úrode. A tak aj človek vo svojom živote, pri všetkých svojich podujatiach, nemá strácať pohľad z Božieho kráľovstva. Človek, a zvlášť veriaci, by nemal zabúdať, že život na zemi smrťou nekončí. Pán Ježiš povedal pred svojím nanebovstúpením: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte“ (Jn 14,3–4). Ježiš pripravoval svojím učením cestu nielen apoštolom, ale cez nich všetkým, čo uveria jeho slovám, do svojho kráľovstva. Každý človek má dušu. Pre ňu má využiť všetko, aby bol bohatý na milosti a zásluhy: „V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú“ (Mt 6,20).
      Božie kráľovstvo je hodnota, pre ktorú sa vyplatí zniesť potupu, biedu, strach, chorobu, bolesť, ba i stratiť život na zemi. Taktiež nebáť sa zvíťaziť nad sebou samým, keď dolieha pokušenie, hriech.
      Kresťan, a každý človek, keď objaví Ježišom spomínaný poklad vo svojom živote, je ochotný poklad si ukryť a chrániť. Každý deň si uvedomuje hodnotu svojho pokladu a nezabúda na ňu. Čerpá stále silu a odvahu, aby poklad nestratil. Žije v myšlienke: „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť...“ (Mt 6, 33). Potrebujeme poznať a utvrdiť sa v hierarchii hodnôt svojho života. Nie všetko, čo sa zdá byť cenné, je hodné zlata, pretože nie všetko, čo sa blyští, je zlato. Ani poklad pri povrchnom pohľade nevyzerá ako poklad. Roľník z Ježišovho podobenstva orie svoju roľu tak, aby mu poklad nebol ukradnutý, aby si ho nezničil. Podobne si má počínať každý veriaci so svojou vierou. Vo viere niet miesta na riskovanie, podcenenie, hriešnu vypočítavosť a podobne, pretože kresťan nepozná deň a hodinu (por. Mt 24, 36), kedy sa predstaví pred Boha–Sudcu a poklad, ktorý si na zemi získal, mu umožní vstup do Božieho kráľovstva.
      Je potrebné nestratiť správny úsudok, rozhľad a vytrvať v dobrom až do konca. Taký život však nie je nemožný. Kresťan sa presviedča o aktuálnosti slov Ježiša: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké“ (Mt 11, 30). Kresťan si vyprosuje milosť, aby v ťažkých chvíľach a skúškach života, keď si ho Boh – často ako Jóba – skúša, aby verne vytrval. Preto nestačí sa len raz rozhodnúť pre Božie kráľovstvo v živote, a len raz, hoci len raz za deň si to pripomenúť, ale nestrácať z očí duše pohľad pri všetkých povinnostiach a udalostiach dňa a mať upretý pohľad na Boha a plniť jeho vôľu.
      Láska Božia je tak veľká, že nielen opäť vyhľadáva hriešnika, dáva mu novú milosť znovu začať, ale ide za ním ako dobrý pastier za zablúdenou ovečkou a otvára náruč ako dobrý otec, ktorý víta márnotratného syna. Spomeňme si na svätého Pavla. Ježiš čaká prenasledovateľa pri bráne Damasku. Svätý Augustín našiel svojho Boha pri počúvaní kázní svätého Ambróza, hoci z celkom iných pohnútok cestoval z Kartága do Milána. A iní v podobných situáciach, keď prijali Boží hlas a už sa ho nezriekli, ale chránili si ho ako svoj poklad.
      Hľa, ako to začalo dnes už so svätou Editou Steinovou, konvertitkou zo židovstva.
      Vo Frankfurte stretla Edita svoju priateľku. Rozhodli sa pozrieť si mesto. Najväčší dojem na ňu urobila katedrála. Čo jej utkvelo v mysli? Nie krása architektúry, sochárstva, obrazov, ale opustená žena, ktorá pohrúžená do modlitby kľačala v kostole. Pre Editu to bolo prvé zjavenie Boha, prítomného v katolíckych kostoloch. Neskôr o tom povedala: – Pre mňa to bolo niečo úplne nové. Nikdy na to nezabudnem. –
      Uvedomujeme si, že ak skutočne hľadáme Boha, chránime si poklad svojej viery. Na poli svojho života ho nie každý nájde v rovnakom veku. Svätý Dominik Savio, patrón miništrantov a chlapcov, našiel Boha v deň svojho prvého svätého prijímania, keď si napísal do svojej modlitebnej knižky: Radšej zomriem, ako by som mal zhrešiť. A lotor na kríži v poslednej hodine svojho života, keď sa s prosbou obrátil na Ježiša: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (Lk 23,42).
      Všetci dnes musíme pracovať na poli svojho života. Každý máme prísľub získať účasť v Božom kráľovstve. Je správne, že Ježiš v evanjeliu nám dáva novú posilu, že pri počúvaní slov a uvažovaní nad nimi prebúdza sa v nás nová sila, nadšenie, chuť a radosť ísť za Ježišom a s Ježišom.
      Je správne, keď Božie kráľovstvo chápeme ako poklad, s ktorým sa nedá a nemôže žiadny iný poklad zrovnať alebo prirovnať. Je správne, že v ňom človek nachádza zmysel a cieľ svojho života. Je na každom z nás, aby sme sa navzájom povzbudzovali v konaní dobra, chránili sa hriechu a šli cestou pravdy. Nesmieme zabudnúť, že Ježiš hovorí o ukrytom poklade. Preto je ťažké nájsť poklad viery. Stojí to námahu vo viere vytrvať, pretože pre najcennejší poklad predsa dokážeme priniesť primerané obety. Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá, hovorí jedna z hlavných právd o Bohu. Táto realita je naša veľká nádej. Ježiš tým, čo vytrvajú verne až do konca, chce ešte raz povedať: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta“ (Mt 25, 34). A prísľub daný samým Bohom je pre nás mementom, nádejou i radosťou.
      Aké to bude pre nás krásne, keď po prežitom živote, keď sme sa snažili prežiť život s Ježišom, v hodine našej smrti nebudeme sa ťažko lúčiť s vecami alebo s ľuďmi. Nebudeme zbytočne trpieť, pretože my veríme v odmenu v Božom kráľovstve. Práve preto nezabudneme od dnešného stretnutia s Ježišom v jeho slove, ešte viac pamätať na poklad ukrytý v našej roli života. Amen.

      Inšpirácie – Mt 13, 44-52
30.09.2010 | Čítanosť(890)
Téma: Božie kráľovstvo /
12.06.2003 | Čítanosť(4148)
Mt 13, 1-23
12.06.2003 | Čítanosť(3514)
Mt 13, 44-52
12.06.2003 | Čítanosť(3242)
Mt 13, 24-30


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet