21.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Myslím si, že Boh dal žene veľké povolanie, dal matke väčšiu moc ako všetky moci. Žena nemusí byť kňazom, ona už má kňazstvo zo svojej vlastnej prirodzenosti.”

~CARLO CARRETTO ~

27.10.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť392 reakcie0
(Share 159 0)


9. Tá, ktorá je nekonečne mladá

Mária, najväčšie požehnanie

      Ján Pavol II. vo svojej knihe Dar a tajomstvo, napísanej pri príležitosti päťdesiateho výročia kňazstva, nezabúda na „mariánsku niť“, prítomnú v jeho povolaní. Poznamenáva, že podľa jeho skúsenosti „sa Mária približuje ku Kristovi, vedie nás k nemu, pod podmienkou, že sa oživí jej tajomstvo v Kristovi“.
      Jánovi Pavlovi II. vďačíme za mariánsku propagáciu v pokoncilovom období vďaka jeho zjavnému svedectvu úplnej odovzdanosti Ježišovej Matke, ale aj vďaka jeho prejavom a veľkej encyklike Redemptoris mater (1987), v ktorej žiada od veriacich, aby sa neuspokojili s náukou a so zbožnosťou, ale aby prežívali autentickú mariánsku spiritualitu, ktorá prijíma Pannu Máriu ako Matku podľa príkladu milovaného učeníka pod krížom (porov.: RM 45; 48).
      Propagácia „mariánskej spirituality“ zo strany Jána Pavla II. sa potvrdzuje stále väčším záujmom o postavu Panny Márie aj zo strany mladých.
      Jedna anketa, do ktorej sa v roku 1994 zapojilo sto mladých v troch saleziánskych strediskách (v centre Ríma, na periférii Ríma a v blízkom mestečku) dospela k týmto výsledkom: 53 % opýtaných vidí Pannu Máriu ako „osobu ochotnú pristúpiť na Boží plán a 42 % ju považuje za ideál života pre každého kresťana“.
      „Toto zdôraznenie – poznamenáva T. Doni – je dôležité, pretože odhaľuje aj rešpekt mladých pred plnohodnotne prežitým životom, akým bol aj ten Máriin, aj jej schopnosť povedať ešte niečo dnešným mladým ľuďom“ (V knihe Kto je Mária z Nazaretu pre súčasných mladých? Čítanie výsledkov jedného výskumu, Rím 1994).
      Druhý vatikánsky koncil prináša ovocie aj v tomto smere, keď Cirkev vidí postavu Ježišovej Matky ako jedinečnú v jej spiritualite otvorenosti voči Božiemu dielu a ako ideál života pre každého kresťana. A zdá sa - pokračuje autorka spomínanej knihy - „že mladí pred jej teologickým a doktrinálnym poznaním uprednostňujú predstavy o Márii, ktoré sú nad rámec klasických definícií (Matka Ježiša, Matka Cirkvi) a ktoré sú prepojené viac na skúsenosť, ktorú prežívajú, alebo ktorú by chceli dosiahnuť.“
      Z toho dôvodu Ján Pavol II. nevynechá žiadnu príležitosť, aby sa neobrátil aj na mladých. Na začiatku nového tisícročia vo svojom Apoštolskom liste Novo millennio ineunte napísal: „Preto, dojatý nadšením mladých, neváhal som ich požiadať o radikálnu voľbu viery a života, a naznačil som im vznešenú úlohu. Aby sa na úsvite nového tisícročia stali „strážcami rána“ (NMI 9). V závere každoročného posolstva k Svetovému dňu mládeže (Kvetná nedeľa) ich pozýva „k plnému spoločenstvu kresťanov v pravde a láske“ (r. 2001), aby niesli Kristov kríž „do sveta ako znamenie lásky Pána Ježiša k ľudstvu“ a ohlasovali všetkým, „že by nebolo spásy a vykúpenia, keby Kristus nebol zomrel a vstal z mŕtvych!“ (r. 2004). A toto nech sa vždy deje pod ochranou jeho presvätej Matky: „Nech vás sprevádza moje požehnanie. Zároveň zverujem Márii, Matke Cirkvi, každého z vás, vaše povolanie a vaše poslanie“ (r. 2001).
      Svetový deň mládeže, ktorý sa každoročne koná na Kvetnú nedeľu je takto dôležitým momentom ich života, ako aj života Cirkvi. Je to vždy nová a ďalšia príležitosť stretnúť sa s Ježišom Kristom, svedčiť o jeho prítomnosti v súčasnej spoločnosti a stať sa budovateľmi civilizácie lásky a pravdy. Panna Mária, ktorá počas svojho života verne kontemplovala Kristovu tvár, má ich zachovať v pohľade na jej Syna, Ježiša Krista, aby toto svoje povolanie a poslanie mohli plniť zodpovedne, aktívne a s nadšením.
      Istý básnik si robil žarty, že jeho najlepším svadobným darom bola videokazeta z manželského obradu. Povedal, že keď sa situácia doma zhoršila, šiel do svojej izby, zavrel dvere, premietol si videokazetu pospiatky a vyšiel von ako slobodný človek.
      Životné udalosti, zachytené na videokazete, sa dajú vrátiť, nie však život! Na to by sme mali pamätať už v mladosti, aby sme ho dobre prežili, lebo vrátiť sa nedá. Ježiš Kristus je jedinečný učiteľ. Ide teda nielen o to, aby sme sa naučili, čo on učil, ale najmä o to, aby sme sa učili jemu. Mohli by sme mať v tom lepšiu učiteľku ako Panna Mária? Spomedzi ľudských bytostí nikto nepozná Ježiša Krista lepšie ako Panna Mária. Nikto nás preto nemôže priviesť k hlbokému poznaniu jeho tajomstva lepšie ako jeho matka.
      V hymne biskupa Jakuba zo Zarug z rokov 451-521 po Kr. sa hovorí: „Cez Máriu boli starnúce stvorenia obnovené“ (porov.: J. Ch. Korec: O úcte k P. Márii).
      Dávny biskup napísal tieto slová v časoch, ktoré sa podobali našim, keď sa jedna epocha blížila ku koncu a rodila sa nová, ešte neznáma. Duch a poslanie Panny Márie po stáročia trvá a pôsobí dodnes, lebo „je nekonečne mladá. Lebo je aj nekonečne matkou“ (Ch. Péguy). Má silu obnovovať život a svet. Preto na Pannu Máriu nezabúdame, preto si ju ctíme, preto sa k nej denne obraciame s prosbami ako k Matke, ktorú nám daroval sám Pán.


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet