27.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Je pravda, že Boh môže od niektorých ľudí vyžadovať väčšiu mieru kontemplácie v ich živote, ale - okrem výnimiek, ktoré treba preskúmať - nikdy ťa to neoslobodzuje od lásky, ktorá sa prejavuje činmi.”

~MICHEL QUOIST ~

24.02.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1224 reakcie0
(Share 304 0)


Téma: Mt 25, 1-13

Homília

      Po tieto dni viac ako po iné dni roka sme navštevovali cintoríny, miesta dočasného odpočinku našich drahých. Čo všetko sa vynorilo v našich spomienkach, keď sme sa zastavili pri ich hroboch! Možno si niekto uvedomil, že život na zemi je podobný pútnikovi, s tým rozdielom, že kto sa vyberie tu na zemi na cestu, vie, kde ide, kde sa chce dostať. Ale vieme, kde ideme a kde sa chceme dostať na konci svojho života? Iný si povzdychne, že vojak dostane rozkaz a vie, čo musí splniť. Koľko ľudí v našom okolí nevie, čo od neho Boh vyžaduje, očakáva. Ďalší zas si môže spomenúť na umelca, ktorý keď ide tvoriť nejaké dielo, premýšľa a študuje, vie, čo chce spraviť. Pýtajme sa sami seba: Akú hodnotu má náš doteraz prežitý život? Vieme, čo chceme? Čo robíme preto, aby náš život bol raz odmenený? My veriaci tvrdíme o sebe, veď koniec-koncov dávame to najavo, sme predsa tu, v kostole, modlíme sa, pristupujeme ku sviatostiam... My si uvedomujeme, že náš život je veľký dar či poklad, a preto nechceme zostať stáť v duchovnom živote na jednom mieste, chceme latku posunúť vyššie, preto sa snažíme o viac, ako sa nám prikazuje. Práve k tomu nás inšpiruje dnešný text z evanjelia.

      „Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob“ (Mt 25,4).

      Vysvetlime si najprv text. Pán Ježiš v Podobenstve o desiatich pannách nás vedie do radostnej atmosféry – prípravy na svadbu. Touto radostnou atmosférou chce ukázať na niektoré vážne veci. Očakávanie ženícha na východe malo zvláštne miesto na svadobnej ceremónii. Celé toto rozprávanie sa môže niekomu zdať naivné. Poslucháčom, čo počúvali Pána Ježiša, bolo to známe a pravé. Pán Ježiš chcel tým poukázať na vážne veci. Je to akási symbolika, z ktorej Ježiš chce vytiahnuť vážne ponaučenie. Historka o desiatich pannách, ktoré čakajú na ženícha, aby mu posvietili na cestu do svadobnej miestnosti, je prirovnanie nám, ktorých si Boh tiež povolal k večnej radosti, čiže i my máme raz vojsť do jeho kráľovstva. Ženích však neprichádza. Pannám sa začína driemať. Nakoniec pospia. My vieme, že Pán Ježiš, ako to aj sám povedal, ešte raz príde. Už nie ako Dieťa, ale ako Sudca. Na inom mieste však povedal: „Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veru, že by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu“ (Mt 24,43). Pán Ježiš sa prirovnáva ku zlodejovi. Chce povedať, že on je skutočný Pán života a smrti. On sám rozhoduje o tom, kedy príde ku stretnutiu s ním, čiže kedy nastane posledná hodina nášho života. Povedal i tieto slová: „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde Pán“ (Mt 24,42). Čakanie na stretnutie s ním trvá dlhšie. Priemerný vek je okolo sedemdesiat rokov. Preto mnohých táto skutočnosť uspí. Človek sa dá unaviť zhonom sveta, povinnosťami, plánmi a podobne. Príde však chvíľa z dnešného evanjelia, a nemusí to byť až po šesťdesiatke. „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ (Mt 25,6). Vtedy sú len dve možnosti. Evanjelium ich opisuje dvoma skupinami panien. Jedny sú rozumné, ktoré si zobrali okrem lámp aj olej a druhá skupina sú nerozumné. Lampy si vzali, ale olej do nádob nie. Už v týchto Ježišových slovách je vidieť, čo si treba viacej uvedomiť. Ženích je teda sám Kristus, náš Sudca. On môže prísť neočakávane. Nešťastie, zlyhanie srdca, rýchly postup choroby. Je preto potrebné, aby sme boli pripravení.

      Čo to znamená?
      Evanjelium jasne hovorí, že nikto nevie, kedy a za akých okolností príde k tomuto stretnutiu. U nás nie je rozhodujúce miesto, pretože nie my, ale Boh si nás povolal žiť tu, na tomto mieste, v tejto dobe a za takýchto okolností. Dal nám rozum a slobodnú vôľu. To z jeho strany stačí. Z našej strany je potrebné, aby sme si to uvedomili a boli si vedomí, že toto nie je cieľ nášho života, žiť len tu na zemi, ale že sme povolaní k večnému životu. Pavol apoštol nás v druhom čítaní poúča, že Pán Ježiš nás nechce myšlienkou na smrť trápiť, znepokojovať, ale práve naopak, aby sme si plnili svoje povinnosti verne, snažili sa žiť až tu na zemi šťastne a zároveň, aby sme sa takto zodpovedne pripravovali na stretnutie s ním, čo sa má u nás zmeniť na krásnu odmenu za vernosť voči nemu, že sme si verne plnili svoje povinnosti ním určené, a tak pri stretnutí s ním získali zaslúženú odmenu, večný život.
      Tu sa však dopúšťame chyby. Sme mladí, zdraví, darí sa nám, máme rozpracované plány, a tak si zabúdame plniť povinnosti voči Bohu. Niekedy ich aj odkladáme na neskoršiu dobu. Myslíme si, že máme čas. On však môže prísť tak rýchlo a nič nemusí predpovedať jeho rýchly príchod.
      V Bierovciach išlo 17–ročné dievča na bicykli. Domov neprišlo. Zrazilo ju auto. Vedela o tom, že v ten večer, niekoľko minút predtým, keď bola na svätom prijímaní, že sa stretne s Ježišom už nie v Eucharistii, ale z tváre do tváre? Nie! Ale môžeme o nej povedať, že patrila do skupiny múdrych panien. Prečo? Jej lampa – to znamená podľa podobenstva Pána Ježiša – duša človeka, mala dostatok oleja, veď bola pri svätom prijímaní, inými slovami, žila v milosti posväcujúcej, bola v stave bez ťažkého hriechu. Nádoba plná oleja je čistá duša, stav bez hriechu, život v milosti posväcujúcej. Koľkí boli v ten večer v kostole a neboli v milosti posväcujúcej a, možno, boli aj pri svätom prijímaní, čo je svätokrádež! Myšlienka na skoré stretnutie s Kristom je myšlienka, ktorá nás nemá zaťažovať strachom, ale práve naopak, myšlienka na stretnutie nás má napĺňať radosťou, že tá chvíľa príde, veď po nej túžime, veď ona rozhodne o našom vstupe do stavu blaženosti. Myšlienka na smrť sa nesmie preto odkladať. Pokiaľ žijeme na zemi, je to tá najistejšia vec, že ten, čo raz prišiel na tento svet, musí z neho aj odísť. Smrti – stretnutiu s Kristom – sa nikto nevyhne. Preto s touto realitou mal by každý veriaci, ale aj neveriaci počítať. Táto myšlienka má nás naplniť však pokojom, nádejou a radosťou, a nie strachom, úzkosťou a smútkom. Pán príde! V podobenstve sa spomína polnoc. U nás polnoc môže byť skutočne v noci, ale tiež čas cez pravé poludnie či zrána. Boh nás obdaril tak vzácnymi darmi, ktorými neobdaril inú živú či neživú prírodu, len nás ľudí. Máme dosť času, aby sme sa na dôstojné stretnutie pripravili. Len dôstojná príprava bude odmenená, ako to čítame v podobenstve: „Tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili“ (Mt 25,10). Od nanebovzatia Pána Ježiša až do tejto chvíle, ba až do poslednej chvíle jestvovania tohto sveta, sme povinní byť vždy pripravení privítať Ježiša znova, už nie ako Vykupiteľa a Spasiteľa, ale ako svojho Sudcu, ktorý bude odmieňať a trestať. Spomína sa desať panien, z ktorých nie všetky boli rozumné. To je výstraha, aby sme vážne pristupovali k príprave na stretnutie s Kristom. Kto odkladá s plnením povinností, ktoré nám určil Boh, ten nemusí stihnúť dať si do poriadku svoj vzťah k Bohu. Preto, že odkladal, riskoval, Boh mu nemusí dať milosť ako kajúcemu lotorovi, aby prejavil ľútosť nad svojimi hriechami a zatúžil po večnom prebývaní s ním. Veď koľkí zomreli počas spánku! Koľkí sadali do auta a sa smiali, žartovali, plánovali, že o hodinu sú naspäť a podobne. Ráno ich našli mŕtvych. Už nevystúpili z auta a neprešla ešte ani hodina, čo chceli sa vrátiť späť. Čo im pomôže potom volať: „Pane, Pane, otvor nám!“ (Mt 25,11). Sami si zapríčinili svojím správaním a postojom k Ježišovi jeho odpoveď: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás“ (Mt 25,13).
      Pri týchto slovách sa môžeme spýtať:
      Pane, čo máme robiť, aby sme boli vždy pripravení?
      Odpoveď je jednoduchá.
      Musíš chcieť to, čo chce Ježiš. On nechce nič nad tvoje sily. On ti dal toľko talentov, času, ktorý keď využiješ, stačí ti na získanie tej milosti, aby si smrťou prešiel do stavu večnej blaženosti. Boh nebude však od teba žiadať ani viac ako môžeš získať, ale uvedom si, že ani menej. Dal ti päť talentov? Obchoduj a získaj ďalších päť! Dal ti tri, tak získaj ďalšie tri! Ale keď dal i len jeden, nezakop ho, ale tiež obchoduj, pretože bude od teba očakávať toľko, čo ti prinesie obchodovanie s tým jedným talentom a nie s troma či piatimi, ktoré ti nedal. Z toho pre nás vyplýva, aby sme vo svojom vnútri boli vždy zjednotení s Kristom. Chceli len to, čo chce on a to vždy a za každých okolností. Boh je svätý a chce, aby sme aj my boli svätí. Keby z nás niekto chcel niečo iné, nech si zodpovie niekoľko otázok:
      Prečo potom prišiel Ježiš na zem?
      Prečo zomrel za nás na kríži?
      Prečo túžil zostať s nami vo sviatosti Eucharistie?
      Prečo ustanovil sviatosti?
      Či tieto otázky majú zostať bez odpovede?
      Pri našej odpovedi si musíme byť vedomí, že Boh nič nerobí bez presne stanoveného cieľa. Z toho všetkého pre nás je len jedna odpoveď, ktorú nám dal sám Ježiš Kristus, aby sme boli svätí, ako je svätý náš Boh! Boh je náš cieľ. Tento veľký cieľ si získame neustálou bdelosťou na stretnutie s ním. Boh od nás nežiada nemožné. Žiada iba to, čo môžeme splniť. Nič viac a nič menej. Boh sám nám pomáha dosiahnuť cieľ.
      Všímajme si svätcov.
      Mladý muž František Saleský sa zúčastnil na kanonizácii, vyhlásení za svätého Františka Xaverského. Vtedy si tam povedal: – Toto je už tretí František vyhlásený za svätého. Ja musí byť štvrtý, hoci by ma to stálo aj život. –
      Vieme, že je naozaj svätý.
      Dnes pri týchto slovách sa zjednoťme s múdrymi pannami. Olej – stav milosti si uchovajme veľmi ostražito, nie zo strachu pred smrťou, ale s radosťou, nádejou, že čakáme na tak vzácne pozvanie, pre ktoré sa oplatí priniesť mnoho obetí, námah, ba aj smrť podstúpiť.

      Keď ešte pôjdeme po tieto dni na cintorín, poprajme dušiam v očistci, aby čo najskôr uvideli svetlo slávy a my z tohto miesta odíďme povzbudení splniť všetko, čo sa žiada od múdrych kresťanov. Amen.


      Inšpirácie: Mt 25, 1-13
      Kartotéka: Mt 25
12.06.2003 | Čítanosť(3084)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2955)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2871)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet