27.január 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Či nie je absurdné, keď pred blížiacimi sa sviatkami venuješ takú starostlivosť svojmu telu; dlho predtým si pripravuješ najlepší oblek, upravuješ sa a všemožne skrášľuješ a pritom úplne zabúdaš na svoju dušu, ktorá zostáva opustená, nečistá, biedna, vyhladnutá...

~sv. Ján Zlatoústy~

09.03.2005 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1490 reakcie0
(Share 405 0)


Téma: Sv. Jozef, 19. marec / Mt 1, 16.18–21.24a

Homília

      Veľmi ťažko by sa medzi nami v kostole našiel čo len jeden kresťan, ktorý by niečo nevedel povedať o dnešnom svätcovi, svätom Jozefovi. Litánie k svätému Jozefovi, ktoré ste sa mnohí pred dnešným sviatkom modlili, spomínajú dvadsaťštyri prívlastkov k menu dnešného svätca.
      Cirkev záväzne nám prikazuje, aby sme sa počas roka zúčastnili každú nedeľu svätej omše. Okrem nedele ešte nás zaväzuje účasť na svätej omši počas desiatich slávnosti. Z toho sú štyri sviatky Pána Ježiša, tri sviatky Panny Márie a tri sviatky svätých. Medzi sviatok svätých patrí sviatok apoštolov Petra a Pavla, slávnosť Všetkých svätých a dnešný sviatok svätého Jozefa. Na základe historických udalostí u nás sviatok svätého Jozefa nie je prikázaný.
      A predsa, účasť na dnešnej svätej omši hovorí o veľkej úcte k svätému Jozefovi, nie iba u tých, čo nosia toto meno, ale nás všetkých, čo sme tu prítomní.
      V čom je svätý Jozef pre nás stále aktuálny svätec?
      Prezrádza nám to posledný verš dnešného evanjelia. Evanjelista Matúš o svätom Jozefovi napísal: „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel... “ (Mt 1,24a).
      Evanjeliá podávajú o svätom Jozefovi málo údajov. Stretávame sa s nimi iba pri opise Ježišovho detstva, a to v rozprávaní o Ježišovom narodení. To, o čom hovorí dnešné evanjelium, môžeme nazvať „zjavením svätému Jozefovi“. Jozef chcel uzavrieť manželstvo s Máriou tak, ako predpisoval Mojžišov zákon. Bol predsa muž a Mária žena. Zachovávali nielen zvyky svojich predkov, ale verne plnili aj Zákon, ktorým Boh zaväzoval Židov. Mária ani Jozef nevedeli, že Boh má s nimi svoj zvláštny plán. Márii oznámil plán anjel Gabriel, keď jej osobne ako Boží posol predložil vôľu Božiu. Mária prijala posolstvo, hoci sa s Jozefom neradila. Iste Jozefovi o tom povedala. Dá sa to vycítiť z ďalšieho Jozefovho správania. Chcel Pannu Máriu prepustiť a vystaviť jej priepustný list. Cítil sa nehodným stáť vedľa nej. To neznamená, že by ju prestal mať rád. Keď však je vo sne oslovený: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1,20–21), mení svoje rozhodnutie. Ježiš sa podriaďuje tajomným Božím zámerom a berie si Máriu za manželku. V neistote nachádza riešenie v Bohu, zostáva verný Márii a s ňou prijíma poslanie v dejinách spásy. Jozefa vidíme i v ďalších poznámkach v evanjeliách, ako je cesta do Betlehema (por. Lk 2,4), obetovanie Ježiša v chráme (por. Lk 2,27), útek do Egypta (Mt 2,13–18), návrat do Nazareta (por. Lk 2,19), o putovaní dvanásťročného Ježiša do Jeruzalema (Lk 2,41–52) a následne i nájdenie v chráme. Vystupuje ako manžel Márie, pre ktorú sa obetuje a sprevádza ju životom.
      Jozef nikde nezatieňuje Ježiša. V Ježišovej blízkosti sa Jozef javí ako skromný muž. To vysvetľuje aj to, prečo je len niekoľko správ o Jozefovi v evanjeliách. Nie je dôležité vedieť o ňom viac, ako napríklad ani to, kedy zomrel. Je pravdepodobné, že to bolo ešte pred Ježišovým verejným vystúpením.
      Svoje poslanie však splnil. Pred svetom, ako aj pred zákonom Jozef vystupuje ako otec a ochranca Ježiša. Iste po Panne Márii bol Ježišovi najbližšou osobou. Niektorí teológovia dokonca tvrdia, že Jozef okrem dedičného hriechu sa nedopustil žiadneho vedomého a dobrovoľného hriechu. Žil, modlil sa, pracoval pre Ježiša a s Ježišom.
      Iste bol hlavou rodiny a mal aj autoritu, ako o tom hovorí kniha Genezis (3,16), ktorá mužom v rodine kladie dôležité úlohy. V rodine viedol tak spoločenský, ako aj duchovný život. Staral sa o hmotné blaho rodiny. Bol tesárom. Vieme to z kritiky rodákov na adresu Pána Ježiša: „Vari to nie je tesárov syn?“ (Mt 13,55). Z toho je pravdepodobné, že Ježiš sa v jeho dielni podučil tesárskemu umeniu. Okrem toho iste priúčal Ježiša aj modlitbe. Zaúčal Ježiša ako človeka do tradície a zvykov národa. Putovali nielen do chrámu v Jeruzaleme, ale navštevovali aj synagógu v Nazarete. Evanjelista o Jozefovi, manželovi Márie, napísal: „Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý...“ (Mt 1,19). Môžeme povedať, že bol svätý. Pri plnení vôle Božej v dejinách spásy sa Jozef ukázal ako muž činnej viery. Môže sa o ňom povedať, že v Jozefovi zažiarilo svetlo patriarchov. V rodine vytváral ovzdušie lásky k Bohu. Ježiša pokladal za Boží dar a prijímal ho s láskou. V týchto podmienkach Svätej rodiny Ježiš rástol a mocnel (por. Lk 2,40).
      Svätá rodina sa navonok nelíšila od rodín v Nazarete. Len v tom, že žili verne Bohu Otcovi. Plnili svoje poslanie, ktoré dobrovoľne prijali na seba z lásky k ľuďom. O Jozefovi preto právom môžeme povedať, že bol ženích Rodičky Božej a pestún Syna Božieho.
      Pohľad na život svätého Jozefa, ako ho opisujú evanjeliá, dnes nás presviedča o aktuálnom pohľade na život svätého Jozefa. Jeho život nás oslovuje nastúpiť na cestu viery. Plnil verne vôľu Božiu. Ticho, bez jedného slova. Nikde nemáme zaznamenané čo len jedno slovo, ktoré by bol povedal. Takáto vernosť Bohu, viera tohto nazaretského muža, je významným oslovením i v dnešnej dobe. Môžeme pochopiť jeho spravodlivosť (por. Mt 1,19). Čistota, ktorú žil s Pannou Máriou, právom vyznieva aj dnes ako vzor vo zvolaniach k Jozefovi ako: Jozef najčistejší.
      Právom Pápež Pius IX. vyhlásil 8. decembra 1870 svätého Jozefa za patróna – ochrancu katolíckej Cirkvi. A v roku 1955 pápež Pius XII. zasvätil svätému Jozefovi 1. máj ako – patrónovi robotníkov. Z posledných svedectiev veľkej úcty k svätému Jozefovi je apoštolský list Jána Pavla II. z 12. januára 1990 Redemptoris custos – Vykupiteľov ochranca.
      Svätý Bernard o príklade svätého Jozefa a jeho nasledovaní napísal:
      – Pre všetky osobitné milosti, ktoré dostáva nejaký rozumom obdarený tvor, platí všeobecné pravidlo: Kedykoľvek si Boh vo svojej dobrote vyberie niekoho na nejakú úlohu alebo do nejakého stavu, dá mu všetky charizmy, ktoré takto vyvolená osoba nevyhnutne potrebuje pre svoju úlohu a ktoré ju veľmi vyznačujú. –
      Zaujímavým ctiteľom svätého Jozefa je služobník brat André, rodným menom Alfréd Besette (8. 8. 1845 – 6. 1. 1937). Zomrel vo veku 92 rokov. Jeho hrob ročne navštívi viac ako 3 milióny návštevníkov. Prečo? V knihe Svätý Jozef, ďakujeme ti, pri jeho hrobe, kde sa pomodlil v roku 1984 aj pápež Ján Pavol II., je popísaných asi 130 prípadov, kedy brat André pomohol ľuďom na príhovor svätého Jozefa. Brat André postavil kostol v Kanade na Mont Royal k úcte svätého Jozefa. Stavba bola dokončená 27. 8. 1931. Je to krásny chrám z bieleho granitu, dlhý 100 metrov a široký 60 metrov. Kopula je vo výške 95 metrov. Brat André často tým, čo sa mu zverovali so starosťami, hovoril. –Dobre. Pomodlíme sa k svätému Jozefovi. – Spolubrat mal nepríjemnú ranu na nohe. Brat André mu povedal známe slová a pridal: – Na sviatok svätého Jozefa budeš chodiť. – A brat sa uzdravil práve na ten sviatok. Záznam v knihe hovorí, ako jednému žiakovi brat André povedal: – Vstávaj, ty leňoch! – Nemôžem, mám vysokú teplotu, – odpovedal žiak. – Ja ti hovorím: Vstaň a choď sa s chlapcami hrať! – Vstal a po horúčke nebolo chýru. Jednému bratovi, ktorý s barlami šiel po chodbe, povedal: – Odlož svoje barly k soche svätého Jozefa a poďakuj sa mu! – Brat tak na jeho príkaz urobil. A bol zdravý. Brat André mal dar nielen uzdravovať na príhovor svätého Jozefa, ale podobne ako arský farár Ján Vianney, videl často aj do duší tých, čo prichádzali za ním s prosbou o pomoc. André však vždy poznamenal: – Nie ja, ale svätý Jozef robí svoje divy a znamenia. Či môže Ježiš, o ktorého sa s láskou staral, nevypočuť jeho prosby, ktoré prednáša za nás? –
      Áno, je potrebné, aby sme aj my využívali mocný príhovor svätého Jozefa. Tým viac dnes. Vieme, čo nám hovorí v evanjeliu: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné“ (Mt 17,20).
      Na sviatok svätého Jozefa je správne, keď podľa jeho vzoru si vzbudujeme svoju vieru. On je ochotný pomôcť našim rodinám ako hlava slávnej rodiny. V bojoch, keď sa nám dejú krivdy, pomôže Jozef najspravodlivejší. V boji o čistotu je správne, keď vzývame Jozefa najčistejšieho. Pri vážnych rozhodovaniach Jozefa najmúdrejšieho. V pocitoch slabosti Jozefa najmocnejšieho. Kto má problém s poslušnosťou – Jozefa najposlušnejšieho. Keď cítime ohrozenie svojho charakteru, vzývajme Jozefa najvernejšieho. Svätý Jozef má blízko ku chudobným, k pracujúcim robotníkom, k tým, čo im na srdci leží starosť o rodiny. Je pomocník tým, čo si volia a vyvolili stav čistoty. Pomáha ubiedeným, chorým i zomierajúcim. Je posilou v pokušeniach a ochrancom celej Cirkvi.
      A toto je málo? Všetci vieme, že nie. Práve naopak. Dnes sme si vedomí veľkého príhovoru svätého Jozefa. A to je stále aktuálny pohľad na dnešného oslávenca.
      Všetci bez rozdielu prosme dnešného svätca o milosti potrebné pre náš stav, vek, postavenia, a to tak, ako to od nás očakáva svätý Jozef, ako si to pripomíname v dvadsiatichštyroch zvolaniach v litániách k jeho úcte. Amen.

      Inšpirácie: Mt 1, 18-25
      Kartotéka: Mt 1 / Jozef
20.06.2003 | Čítanosť(5393)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
20.06.2003 | Čítanosť(4187)
Téma: Vianoce / Mt 1, 22
05.03.2005 | Čítanosť(1877)
Téma: Jozef / Mt 1, 18-24
12.06.2003 | Čítanosť(10394)
Mt 1, 1-17
12.06.2003 | Čítanosť(3510)
Mt 1, 18-25


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet