11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Človek so synovským srdcom dokáže prijať aj slová pokarhania, osvojí si ich a nechá sa nimi preniknúť.”

~PHILIPPE MADRE ~

21.07.2006 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1770 reakcie0
(Share 407 0)


Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

Homília

      Vstupujeme do posvätných pôstnych dní, počas ktorých sa budeme pripravovať na najväčšie kresťanské sviatky - Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista. Dobrotivý Boh nám tu dáva novú príležitosť k duchovnej obnove, aby sme odpovedali na jeho volanie a aspoň niečo v našom živote zmenili k lepšiemu. Bez tejto snahy by bol náš život iba stagnáciou a každá stagnácia znamená vlastne pohyb späť.
      Je pravdou, že v tejto snahe nás nikto nemôže kontrolovať. Ide o osobnú a skrytú záležitosť. Deti sú v škole viac-menej nútené k zvládnutiu látky, pretože sú skúšané, klasifikované, ich úlohy a príprava sú neustále sledované učiteľom. U Boha je to celkom inak. Nikoho nenúti k ničomu, nevyvíja na svoje deti žiadny nátlak. Ani Cirkev nekontroluje ľudí, či sa modlia a ako sa modlia, koľko si toho pamätajú z Božieho slova a ako si plnia svoje povinnosti. Nezapisuje ich účasť na bohoslužbách a nežiada ospravedlnenie. Počíta s nami ako s dospelými kresťanmi, zodpovednými a spoľahlivými. A aj keď takými nie sme, dôveruje nám a vedie nás k tomu, aby sme sa takými stali.
      Aj tento pôstny čas je pre nás príležitosťou, aby sme si to uvedomili. Je nám daný k tomu, aby sme premýšľali o sebe, kde je naše najslabšie miesto, cez ktoré môže zlo najľahšie a nenápadne preniknúť do nášho života; miesto, ktoré je treba spevniť a posilniť. A nebojme sa toho. Tam, kde človek poctivo začne, pocíti pomoc toho, ktorému najviac záleží na tom, aby sme boli dokonalí a dobrí.
      Pred vstupom do tohto pôstneho času počúvame z evanjelia tieto Kristove slová: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 16-18).
      Ježiš chce týmito slovami povedať všetkým, že zbožnosť a pôst sa musia prejaviť novým duchom. Nie navonok, ale vnútorne a úprimne. Ježiš tu nekritizuje dobré skutky, ale zlý úmysel tých, ktorí ich robia. Farizejom nešlo o Božiu slávu, ale o ich vlastnú slávu. Modlievali sa na uliciach preto, aby ich ľudia chválili. Podobne ukazovali svoj pôst tým, že si hlavy posypali popolom. Robili to len navonok, pred ľuďmi, a preto už dostali svoju odmenu - od ľudí. Ak zbožnosť nevychádza z vnútra človeka, pred Bohom nemá hodnotu. Lepšie je, ak našu zbožnosť a pôst nikto nevidí a nepozoruje. Boh vidí aj v skrytosti a on nás odmení.
      Pokrytectvo a formalizmus Ježiš verejne odsúdil: „Hovoria, a nekonajú.“ (Mt 23, 3). Počuli sme to aj v podobenstve o farizejovi a mýtnikovi, kde farizej neobstál pred Bohom, pretože vypočítaval všetky svoje dobré skutky (porov. Lk 18, 9-14). Tým a podobným Ježiš hovorí: „Beda vám... Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.“ (Lk 23, 27; 28). Preto nám aj v tomto pôstnom období Ježiš kladie na srdce tieto slová: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 5, 20).
      Pred časom sa v našich divadlách uvádzala hra Morálka pani Dulskej. Pani Dulská má dospelého syna. Je veriaca a preto nechce, aby jej syn chodil v nociach po lokáloch. Do služby prijme mladé, neskazené dievča z dediny. To naletí mladému pánovi na pekné slová. Keď s ním dievča čaká dieťa, pani Dulská ju vyhodí na ulicu. A pritom pani Dulská je veriaca žena, ktorá nevynechá modlitbu a bohoslužby. Jej správanie je ďaleko od viery.
      Tu sme pri Kristových slovách: „Hovoria, a nekonajú.“ (porov. Mt 23, 3). Preto Spasiteľ chce, aby sa aj naše správanie nerozchádzalo s našou vierou. Aj my sa často zdáme dosť zbožnými, pravidelne navštevujeme chrám, modlíme sa, prispievame na potreby chrámu, zachovávame pôsty, ale na druhej strane nenecháme na pokoji svojho blížneho, neprehovoríme s otcom, matkou, so susedom... Nežičíme si, závidíme, ohovárame, opisujeme - ako by to nebol hriech. Často sa vyhovárame: Veď ja iba pravdu hovorím! Ale k čomu je dobrá takáto pravda? Či neraz nie len na to, aby sme zakryli svoje vlastné chyby a slabosti? Odsudzujeme iných, že sa rozvádzajú, ale pritom nepovažujeme za hriech, že náš syn či dcéra sa rozvádza, že naše deti sú tiež nepokrstené, že žijú v nedovolenom manželstve... „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ (Mt 5, 20).
      Týka sa to aj našej zbožnosti v tomto pôste. Pred Bohom sa nemusíme pretvarovať, lebo on vidí aj v skrytosti. Správnym pochopením modlitby, pôstu a dobrých skutkov môžeme byť sami strojcami svojej spásy, ale aj večnej záhuby.
      Sme na začiatku pôstnej doby. Možno že práve od týchto dní záleží naša spása. Nech to bude čas nášho vnútorného obrátenia... Nezakladajme si na nepodstatných veciach, nerobme naše skutky pre ľudskú chválu, ale pre Božiu. Podľa slov samého Boha si máme roztrhnúť srdce, nie rúcho (Joel 2, 13). Tento program majme vždy pred sebou, aby sme dobre prežili nielen tento pôst, ale i celý život.
      Zaumieňme si, že si z tohto milostivého času urobíme príležitosť k obráteniu sa k Bohu celým srdcom (porov. Joel 2, 2). Nech to bude pohľad do celého nášho vnútra, aby sme si uvedomili, kde je asi naše najslabšie miesto, cez ktoré zlo ľahko a nenápadne preniká do nášho života; miesto, ktoré treba spevniť a posilniť. Zamyslime sa nad tým, čo je v nás nedobré, čo by sme mohli napraviť - k Bohu, sebe i blížnemu. K tomu pridajme dobré predsavzatie, že chceme byť iní, lepší. Aspoň o trochu. Prosme teda s Cirkvou, aby pokánie, ktoré budeme konať aj v tomto tisícročí, pomohlo nám očistiť sa od našich slabostí a nedokonalostí a robiť iba to, čo je milé Bohu. Aby sme takto hlbšie prežili nielen toto pôstne obdobie, ale hlbšie poznali aj tajomstvo Kristovho utrpenia a mohli povedať s apoštolom Filipom: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ (Jn 1, 45).


12.06.2003 | Čítanosť(6422)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(4223)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(4080)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet