11.máj 2021

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Modlitba je zrkadlo, ktorým v temnote vidíme Boha.

~Theodor Gottlieb von Hippel ~

21.07.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1846 reakcie0
(Share 476 0)


Téma: Pätnásta nedeľa v období cez rok - B (Mk 6,7-13) / Poslanie šíriť radostnú zvesť je určené aj pre veriaiceho. / Šíriť radostnú zvesť môže tam kde sa nachádza, kde žije

Homília

AI: Určite káždý z vás sa raz zamýšľal nad otázkou svojho povolania, poslania vo svojom živote. Snažíli sa hľadať to, čo je pre vás najlepšie. Aj dnes existujú mnohé povolania. Sú to povolania svetského rázu, alebo povolania duchovné. Každé povolanie má aj poslanie, ktoré je spojené s určitými nárokmi.

KE: Dnešné evanjelium nám ponúka do našej pozornosti slová o tom, ako Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. ( Mk 6,7-9)

DI: Ježiš Kristus je poslaný od Otca. Už na začiatku svojho učinkovania, povoláva k sebe tých, ktorých sám chcel... dáva svojim apoštolom Božie poslanie šíriť evanjeilium. Slovo „poslaní“ je význam greckého slova αποστολοι –apostoloi Poslanie pre apoštolov znamená, že si majú v praxi vyskúšať to, čo sa naučili v Ježišovej škole od svojho Majstra Ježiša Krista. Tým, že si to vyskúšajú v praxi majú možnosť presvedčiťo tom,, že to čo ich učil Ježiš Kristus je naozaj pravdivé a všetko čo im prisľúbil sa splnilo. Na začiatky ich služby Ježiš od nich vyžaduje určité nároky ako zrieknutie sa zbytočných vecí, ktoré im môžu prekážať v službe ohlasovania. Možno si v duchu kladiete otázku prečo. Vďaka tomu, že apoštoli nič nemajú, zachovali v sebe to najcennejšie, čo potrebujú mať a to je dôvera v neho. Dôvera, že sa o nich postará v každej okolnosti, že práve v ňom nájdu potrebnú moc a že on cez nich bude svedčiť o približujúcom sa kráľovstve. Ľudia sa dnes neuspokoja s tým, že im budeme len evanjelium rozprávať, ale chcú aj živé svedectvo. Ježiš svojich apoštolov uisťuje, že služba ohlasovania je spojená aj s určitými ťažkosťami s ktorými sa môžu stretnúť. Je to odmietnutie, neuznanie. Ježiš im dáva istotu, že on je s nimi až dokonca časov. Poslanie apoštolov v dnešnom evanjieliu má úzku náväznosť na dnešné prvé čítanie z kihy proroka Amosa. Počuli sme tam o povolaní proroka Amosa. Boh ho vytrhne z tichého spokojného života, vezme ho od jeho stáda, z jeho roličiek a záhrady, a posiela ho do severnej, izraelskej ríše, aby tam ohlasoval Božiu výzvu a výstrahu. Neprijali jeho poslostvo, vyhnali ho, no on ostáva verný svojmu poslaniu. V celom Starom zákone bol podobný takýto údel prorokov. Odpoveď prorokov na Božie poslanie nebolo vždy bez váhania. Niektorí sa vyhovávarali, alebo utekali pred ťarchou poslania. A odpoveď tých, ku ktorým boli proroci poslaní vyznelo ako nepochopenie, výsmech. Božské poslanie, ktoré Kristus zveril apoštolom, bude trvať až do skončenia vekov, lebo evanjelium, ktoré majú odovzdávať je pre Cirkev novým základom celého jej života.
PAR: Bratia a sestry! Poslanie šíriť radostnú zvesť evanjelia nie je určená len pre apoštolov, kňazov rehoľníkov, ale je určená pre každého jedného veriaceho laika, ktorý je pokrstený v Katolíckej Cirkvi. Tým, že prijal krst má aj účasť na prorockom poslaní Ježiša Krista. Katechizmus katolíckej Cirkvi nám o tom hovorí : „ Svoje prorocké poslanie laici plnia aj evanjelizáciou, "to jest hlásaním Krista svedectvom života a silou slova". U laikov "toto šírenie blahozvesti...nadobúda určitú charakteristickú črtu a zvláštnu účinnosť práve preto, že sa uskutočňuje v bežných podmienkach tohto sveta". Lenže tento apoštolát sa neobmedzuje iba na životné svedectvo. Pravý apoštol hľadá príležitosť ohlasovať Krista aj slovami tak neveriacim...ako aj veriacim. Katechizmus Katolíckej Cirkvi 904-905
(Katechizmus Katolíckej Cirkvi 904-905) Laici majú účasť na Kristovom kňazstve: v stále väčšej jednote s ním rozvíjajú milosť krstu a birmovania vo všetkých dimenziách osobného, rodinného, sociálneho a cirkevného života a tak uskutočňuje pozvanie k svätosti, určené všetkým pokrsteným. (Katechizmus Katolíckej cirkvi 941) Okrem účasti na prorockom poslaní Ježiša Krista a Kristovho kňazstva majú účasť aj na kráľovskom poslaní vďaka ktorému majú moc premáhať kráľovstvo hriechu u samých seba a vo svete svojím sebazapieraním a "svätým životom" (Por. Katechizmus Katolícekj Cirkvi 943) Bratia a sestry určite ste si teraz už lepšie uvedomili, že každý jeden z vás má poslanie šíriť radostnú zvesť.

MY: K tomu, že naozaj, že každý jedn z nás má svoje poslanie nám môže poukázať aj táto životná skúsenosť. Peter muž zrelého veku prekonal vážnu chorobu lekár ho posielal do nemocnice. Nechcel ísť, lebo sa mu zdravotný stav zlepšil a preto sa rozhodol, že ostane doma. Takto nejako tiež zahováral pre kňazom, ktorý k nemu prichádzal vždy na prvý piatok v mesiaci. Kňaz mu povedal. „ Choďte do nemocnice, lekári vedia, čo vám najlepšie prospeje, prečo vás tam Pán Boh posiela.“ Poslúchol. Na izbe si vybaľoval veci. Keď položil Sväté písmo na stolík, spolupacient zareagoval: „ To máte nejaký román?“ – Nie, sväté Písmo.“ Tak vy ste svätuškár! “ Keď kládol ruženec na stolík, ozval sa sused vedľa: „ Načo máte túto reťaz, to sa chceč obesiť?“ Peter sa neurazil. Do večera ho ešte všelijako pourážali aj aj na druhý deň tiež. Vo vedľajšej izbe zbadal, že tam leží muž, ktorí mal rakovinu hrdla. Bolo to ňom vidno. Pacient bol veľmi nervózny a stále zvonil, že sestrička k nemu nestačila chodiť. Peter sa rozhodol, že tam pôjde. Večer navštívil izbu sestier, a opýtal sa či by nemohol pri ňom dostať postel, aby ho ošetrovať a pomáhať mu. Viete si predstaviť ako zareagovali jeho spolupacient, keď sa sťahoval na vedľajšiu izbu? Po pár dňoch sa vyjadril: „ Keby žil každý svoju vieru, tak ako vy, to by musel uveriť každý, i taký neveriaci ako som ja.“ Týmito slovami pochopil Peter svoje poslanie o ktorom mu hovoril kňaz. Bratia a sestry aj my kde žijeme v prostredí môžeme vydávať svedetvo viery, nielen slovom, ale aj svojim životným svedectvoma dobrými skutkami. Svet okolo nás je nezdravý a skazený. Snažme sa o život vernosti Bohu a šírme to, čo nám Boh kladie ako poslanie: Svedectvo o Bohu.

ADE:. Pane Ježišu Kriste, ty si poslal apoštolov hlásať radostnú zvesť. Aj ty nás každodenne posielaš ako apoštolov, aby sme šírili tvoju radostnú zvesť. Aj my svojím vlastným povolaním, kde pracujeme a žijeme môžeme vydávať živé svedectvo o tebe. Pane, prosíme ťa daj nám sily a hojnosť milostí, aby tvoje poslanie radostnej zvesti, bolo aj naším poslanim radostnej zvesti. Amen.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet