13.júl 2020

     MENU

Úvod
YouTube
Facebook
Podcast
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Pri vstupe do ticha nezmĺknu iba ústa, ale všetko: fantázia, srdce so svojimi vzplanutiami a svojou biedou, duch so svojou činorodosťou, úsudky o druhých ľuďoch, vôľa s jej snahou o zmenu, naša minulosť a naše utrpenie. Je tu iba Boh a hovorí počuteľne a napĺňa svojou prítomnosťou. Ukazuje svoju vôľu a riadi cesty. Ujíma sa našej slabosti, chudoby, biedy a sýti nás svojou silou.

~R. Bochinger ~

18.10.2006 - Mgr. Roman Šemrák
čítanosť1635 reakcie0
(Share 377 0)


Téma: Slávnosť Všetkých svätých / Mt 5,1-12a / Kto môže byť svätý? / Svätý môže byť každý jeden veriaci človek

Homília

AI: Bratia a sestry! Položili ste už niekedy otázku: Kto je svätý ? Čo môžeme chápať pod týmto slovom? Dnes si pripomíname všetkých svätých. Vzdávame úctu nielen tým, čo boli úradne vyhlásený ako mimoriadne vzory dokonalosti, ale všetkým, čo s milosťou posväcujúcou na duši prešli do večného života a žijú v nebeskej vlasti.

KE: Aj dnešné evanjelium nám ponúka cestu ku svätosti blahoslavenstvami a slovami pána Ježiša : „ Radujte sa lebo máte hojnú odmenu v nebi.“. ( Mt 5, 20)

DI: Dnes nám Kristus ponúka blahoslavenstva akoby ústavný zákon - osem blahoslavenstiev. Každé jedno blahoslavenstvo je niekomu určené a smerované. Blahoslavenstva, ktoré hovoril Ježiš na vrchu mali za úmysel osloviť rozmýšľajúceho človeka všetkých čias. Blahoslavenstva nás pobádajú k nasledovaniu Ježiša. Sú životným programom a vzorom pre každého kresťana aj v dnešnej dobe aby sa mohol stať svätým. O svätých nám chcelo poukázať aj dnešné prvé čítanie z knihy Zjavenia svätého apoštola Ján „ potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stali pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy. (Zjv 7,9) Ľudia v tomto čítaní sú akési spoločenstvo. Je to spoločenstvo svätých. Toto je radosť Cirkvi. To je ovocie obetavej a tichej práce na sebe. Sú to svätci , ktorý sú pre každého človeka vzorom. Kto sú vlastne svätci? Sú to predovšetkým ľudia takí istý ako my. Ich život sa od nášho líši veľmi málo. Mali tie isté choroby ako aj my, niesli tie isté ťažkosti ako my, boli vystavení tým istým pokušeniam ako my. A predsa sa od nás odlišujú. Na ich živote bolo niečo zvláštne, takže ich zapísali do knihy svätých. Mnohí si teraz položíte otázku: ako sa môžu od nás odlišovať? Robili azda nejaké iné veci ako my? Vôbec nie. Svoje povinnosti si plnili veľmi dôsledne, ale na spôsob svätosti. Môžeme to tiež povedať, že svoju vieru brali veľmi vážne. Oni milovali na prvom mieste Ježiša a až potom dávali dôraz na iné hodnoty. Svätí sú nám v mnohom príkladom. Ich život bol vyznačený troma charakteristikami: Snažili sa konať dobro, veľmi bojovali proti zlu a milovali Boha nadovšetko. Tým, že sa snažili Boha milovať upevňovali jednotu Cirkvi. O tomto nám hovorí aj Katechizmus katolíckej Cirkvi: „Pamiatku svätých si neuctievame iba pre ich príklad, ale ešte viac, aby sa v Duchu utužila jednota celej Cirkvi uplatňovaním bratskej lásky. Lebo ako kresťanská vospolnosť putujúcich nás privádza bližšie ku Kristovi, tak aj spoločenstvo so svätými nás spája s Kristom, ktorý ako Žriedlo a Hlava je i zdrojom všetkej milosti a života samého ľudu Božieho" (KKC 957) Svätý sú nám teda vzorom k nasledovaniu nášho majstra Ježiša Krista. Biskupi na Druhom vatikánskom koncile zdôrazňovali veľmi úctu ku svätým: „ Tí, čo sú už v nebi, vzhľadom na svoje dôvernejšie spojenie s Bohom, väčšmi posilňujú Cirkev vo svätosti, povznášajú kult, ktorý ona vzdáva Bohu tu na zemi...Prebývajú s Pánom skrze Neho, s Ním a v Ňom neprestajne orodujú za nás u Otca.

PAR: Ako sa môžem ja stať svätým? Svätým sa môže sa stať každý jeden z nás tak, že sa budem snažiť konať dobro, bojovať proti zlu a milovať Boha. Svätý Tomáš Akvinský definoval svätosť: „Je to čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“ Svoju vlastnú svätosť môžeme aj my upevňovať a rozvíjať tak, ako svätý Tomáš Svätosť môže rozvíjať matka vo svojej rodine i tým, že sa bude snažiť pre svoje dieťa byť prvým svedkom viery a svojmu dieťaťu ukáže základne pravé hodnoty, ktoré sú dôležité pre život. Svätosť môže rozvíjať človek aj vo svojom pracovisku. Ako? Tak, že si plní svoje povinnosti a povolanie spája s Bohom. Svätosť môže budovať aj mladý človek. Svoj život spája s Bohom ktorý je sám o sebe láska, pokoj, miernosť, trpezlivosť. Z rámca svätosti nie sú vylúčení ani chorý, ktorí ležia na nemocničnom lôžku a svoje utrpenie môžu spájať s utrpením Ježiša Krista. Svätosť sa môže prejaviť aj starostlivosťou o iných keď sú v núdzi.

MY: V Južnej Číne sa stal takýto príbeh: V jednej dedine ľudia kameňmi a palicami vyháňali z dediny malomocné dieťa. Misionár, ktorý tam pôsobil to videl, zobral dieťa a odniesol ho preč. Kričali za ním: „ Malomocný! Malomocný!“ Postaral sa o to dieťa „ Prečo to robíš?“ pýtal sa ho chlapček. „Lebo Boh nás oboch stvoril. Mňa i teba. Som tvoj brat.“ odpovedal misionár. Dieťa sa ho pýtalo ďalej: „Ako sa ti odplatím?“ „ Pomáhaj aj ty iným z celej svojej sily,“ znela misionárova odpoveď. V liečebni pre malomocných bol tento chlapec každému na pomoci. Keď o niekoľko rokov zomrel, všetci hovorili náš mladý svätec sa vrátil do neba, lebo videli v krátkom živote tohto mladíka silnú snahu o svätosť. (Jurko J., Chvála ti, Otče, naveky!, Slza s.r.o, Poprad 1999, str. 273)

ADE: Stať sa svätým nie je ťažké. Treba však vo svojom srdci nosiť lásku k Bohu a k blížnym. Obráťme sa pri dnešnej svätej omši o pomoc, príhovor a ochranu k tým, ktorým sme prišli dnes vzdať úctu a česť. Prosme pána, aby sme patrili medzi nich. Amen

12.06.2003 | Čítanosť(4205)
Mt 5, 43-48
12.06.2003 | Čítanosť(3959)
Mt 5, 33-42
18.01.2010 | Čítanosť(1514)
Všetkých svätých


© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet