19.január 2020

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nestačí sa každý deň podrobovať Bohu. Musí mi ísť o to, aby som bol stále odovzdaný iba Bohu.

~Dag Hammarskjöld ~

27.06.2003 - kc (čítanosť2830 reakcie0)


Kráľovstvo nebeské

      Kráľovstvo nebeské je centrálnou myšlienkou, ktorú Pán Ježiš hlásal počas celého svojho verejného účinkovania. V Starom zákone proroci predpovedali všeobecné a večné kráľovstvo Božie (Ž 2, 6-8; Iz 2, 2-4; Mich 4, 1-3; Dan 2, 44-45; 7, 13-14). Pán Ježiš hlásam že v ňom a skrze neho toto kráľovstvo prišlo a sa uskutočňuje. Výraz kráľovstvo nebeské (alebo kráľovstvo Božie) má v Kristových ústach trojaký význam. Znamená totiž:
      1. vnútorné kráľovstvo Božie v dušiach ľudí, ktorí prijímajú Kristovo učenie, kajajú sa, dosiahnu odpustenie hriechov, znovuzrodení v úprimnej láske a svätosti plnia vôľu Božiu a tak Boh v nich kraľuje (Mt 5-7; Mk 1, 15; Lk 5, 20; Jn 3, 3-8);
      2. kráľovstvo Božie v náuke Pána Ježiša znamená aj viditeľnú, zriadenú spoločnosť, ktorú Kristus pomenoval svojou Cirkvou (Mt 16, 17-20; 18, 17-18). Ľudia do nej vstupujú viditeľným náboženským obradom, prijatím sviatosti krstu, ktorým sa zaväzujú úcte a službe Trojjediného Boha (Mt 28, 19; Mk 16, 16);
      3. napokon kráľovstvo nebeské znamená u Pána Ježiša stav večnej nebeskej blaženosti, ktorú dosiahnu tí, čo verne plnili vôľu Božiu (Mt 7, 21; 25, 34).
      Tieto tri aspekty však znamenajú jedno a to isté kráľovstvo Božie v trojakom stave a v úzkej súvislosti: kráľovstvo nebeskej blaženosti je konečným cieľom ľudí; nevyhnutnou podmienkou jeho dosiahnutia je vnútorné kráľovstvo Božie na zemi, aby totiž človek žil a skončil stav skúšky v stave milosti. Prostriedkom tohto vnútorného posvätenia ľudí na zemi je viditeľné kráľovstvo Božie na zemi, sv. Cirkev. Spojivom kráľovstva nebeského je Kristus: Cirkev je jeho tajomným telom, v nej on vyučuje a posväcuje ľudí a on dáva spaseným nebeské kráľovstvo večnej blaženosti prostredníctvom svetla slávy.

      Kráľovstvo Božie – nebeské

      V Starom zákone sa často opakuje veta: Boh kraľuje“ (Ž 97, 1). To znamená, že Boh uplatňuje svoju božskú moc nad všetkým stvorením. Táto skutočnosť je abstraktne lokalizovaná do Božieho alebo nebeského kráľovstva. Nový zákon má dva výrazy v gréckom znení: 1. Basileia tu Theu – Božie kráľovstvo a 2. Basileia ton uranon – nebeské kráľovstvo. Prvý výraz sa v Novom zákone vyskytuje 68, druhý 32 ráz, aj to len u Matúša. Ten totiž písal pre židokresťanov, ktorí ako bývalí Židia sa vyhýbali vyslovovať meno Božie. Nahradzovali ho výrazom „nebeský“. Často tam, kde Marek a Lukáš uvádzajú Božie kráľovstvo, Matúš má nebeské kráľovstvo. Obidva termíny sa používajú aj na prítomnosť ako Mesiášské kráľovstvo, aj na budúcnosť v zmysle exchatologickom (Jn 3, 3.5). Ján takto označuje skutočnosť, ktorú inokedy uvádza radšej ako „večný život“. Preto tiež Nový zákon označuje Krista ako Kráľa – Mesiáša aj ako Kráľa vekov.

      Malý teologický lexikón. Bratislava : Spolok svätého Vojtecha Trnava, 1977, s. 248-249.© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet