26.január 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Kresťanstvo našlo človeka, ktorý bol sám sebe chorobou a podujalo sa uzdraviť ho. Nezaložilo Akadémiu, Lyceum, Portikus pre ochotníkov, ale ustanovilo spoločnosť pre hriešnikov, praktizovalo morálku pre hriešnikov, kde neprestáva úsilie dvíhať, lebo človek stále padá.

~Sertillanges~

12.06.2003 - (čítanosť2544 reakcie2)


1 Kor 6, 12-20

      12 „Všetko smiem.“ Ale nie všetko osoží. „Všetko smiem.“ Ale ja sa ničím nedám zotročiť. 13 „Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo.“ Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo. 14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.
      15 Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie! 16 Alebo neviete, že ten, kto sa spája s neviestkou, je s ňou jedno telo? Veď sa hovorí: „Budú dvaja v jednom tele“ 17 Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. 19 A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? 20 Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.
12.06.2003 | Čítanosť(1656)
1 Kor 6, 1-11


19.07.2008 - 10:12   František Fedor  
» Re: 1 Kor 06, 12-20

Sme ľud demokracie a slobody. Demokraciu a slobodu hlásame, za ne bojujeme. Bojujú jednotlivci, spoločenské skupiny, národy, štáty, únie, všetci. Lenže i slobodu i demokraciu si vysvetľuje každý po svojom. Každý ju ináč chápe a je tu nebezpečie zneužívania moci. Silnejšieho jednotlivca voči slabšiemu, silnejšej skupiny, národa, štátu, zväzku voči slabším.
Všetko smiem, všetko slobodno ! Takto si vysvetľovali korintskí hlásatelia absolútnej slobody mravov. Prekrútili Pavlove slová o slobode Božích detí. Sv. Pavol upozorňuje: „Ale nie všetko osoží.“ (tamtiež). Veľmi dobre si zapamätali slová o slobode, len zabudli, že aj sloboda má hranice vymedzené láskou. V liste Galaťanom sv. Pavol píše: „Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske.“ (Gal 5,12).
Vedomie slobody konania je aj v dnešných časoch veľmi degradované. V mene slobody sa prekrúcajú Božie zákony. To, čo Boh vložil do Desatora pre dobro človeka, to svet (v biblickom zmysle) chápe ako obmedzovanie „slobody“ svojho konania. Neuvedomuje si, že vtedy, keď sa chce vymaniť z „otroctva“ Božieho, stáva sa otrokom Zlého. „Veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil.“ (2 Pt 2,19).
Buduje sa spoločná Európa, ale bez Boha. Na plytkých základoch ľudského rozumu a snaženia. „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127). Politici, masmédia a „múdri“ tohto sveta chcú vykladať mravné Božie zákony svojimi zákonmi. Človek chce určovať Bohu, čo sa môže, lebo mu je „tesno“ vo večnom Zákone. Takto a takto sa zhodla ľudská volená inštitúcia a tak to bude platiť ! – Nebude ! Čo Boh raz vyriekol, to platí ! „ Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú !“ (Mk 13,31)
Sloboda patrí k podstate človeka. Keď nás Boh slobodne stvoril, chcel aby aj my sme boli slobodní a aby sme Jeho, ako najvyššie dobro, dosiahli slobodne. Pán Ježiš dobrovoľne išiel na Kríž, aby sme mohli byť spasení. Sv. Maximilian Kolbe dobrovoľne išiel do bunkra smrti, aby zachránil život blížnemu. Sv. mučeníci dobrovoľne prijali mučenie, len aby nezradili Krista. Všetkých hnala láska k Bohu a blížnemu. Lebo sloboda je v láske. Zneužívaná sloboda je svojvôľa, otroctvo vášní. „Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. (Jn 8,34)


14.10.2006 - 08:33   Angelo Scarano  
» 1 Kor 6,13c-15a.17-20

      Korinťané si mylně mysleli, že žijí „naplno duchovní život“. Žili v iluzi, že jsou nad zákonem, svobodní konat to, co chtějí (jejich heslo bylo „všechno je mi dovoleno“ – v. 12). A konkrétní případ špatně chápané svobody se týká sexuálního života. Pavel by mohl varovat před sexuálními nezřízenostmi pouhým „naléhavým rozkazem“. On však postupuje jinak: ukazuje, jak velkou hodnotu má „tělo“. Člověk (celý, tedy i s tělem) je údem Kristova mystického těla. Proto je toto lidské tělo příbytkem Ducha. A „cena“ za tuto velkou výsadu byla velká: Kristova krev (v. 20). Závěrečná výzva „oslavujte Boha svým tělem“ nabývá v tomto kontextu specifického významu: i sexuální život (projevující se „tělem“) má respektovat Boží řád!© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet