Autor: Miron
 
Téma: Bdelosť / Súd / Mt 25, 31-46

Myšlienky... 51/2003

      Za kňazom prišiel jeden muž a povedal, že uvidel Ježiša, ktorý sa na neho pozeral s prosebným výrazom v očiach. Spýtal sa, čo má robiť. Kňaz mu povedal, že je to vážna záležitosť a preto sa musí poradiť. Spolubratia kňazi tiež usúdili, že ide o nezvyčajnú a závažnú situáciu, ale nevedeli dať konkrétnu radu. Nakoniec sa ozval najstarší kňaz a povedal: „Povedz mu, že ak sa to zopakuje, tak nech sa tvári veľmi zaneprázdnene.“
      Tento vtip sa zrodil z pozorovania života. Veď koľkokrát načúvame Božiemu slovu, toľkokrát cítime na sebe pohľad nášho Spasiteľa, ktorý očakáva, že podľa tohto slova stvárnime svoj život. Nestaviame sa pritom príliš často do pozície veľmi zaneprázdnených ľudí, ktorí na to jednoducho teraz nemajú vôbec čas?
      Evanjelium mäsopôstnej nedele nám približuje podobenstvo o poslednom súde. Je to obraz súdu živých i mŕtvych pri druhom a slávnom príchode Ježiša Krista. Je to okamih, kedy nám maska „veľmi zaneprázdnených ľudí“ nebude nič platná, pretože tu bude každému zrejmé, čo je jedinou a skutočnou prioritou života. Preto mali by sme byť veľmi „zaneprázdnení“ – ale nie vecami tohto sveta, ale prípravou na toto stretnutie s Kristom.
      Fakt Kristovho návratu je v Novom zákone spomenutý 318 krát v 260 kapitolách. Žiadnej inej pravde viery sa nevenuje taká veľká pozornosť. Dôvodom je vyburcovanie našej bdelosti, pretože „o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec“ (Mt 24, 36). „Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán“ (Mt 24, 42). Zoči-voči týmto faktom si možno dávame otázku: „Čo máme teda robiť?“
      Odpoveď je zahrnutá do evanjeliovej náuky nedieľ v prípravnom období pred Veľkým pôstom. Nedeľa mýtnika a farizeja nás vedie k správnemu poznaniu seba samých, vlastných hriechov a nedostatkov. Vedie nás k takému rozpoloženiu duše, z ktorého sa rodí výkrik: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13). Nedeľa márnotratného syna nás nabáda, aby sme „vstúpili do seba“ (porov. Lk 15, 17) a povedali s márnotratným synom: „Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe“ (Lk 15, 18). A po návrate z tejto „ďalekej krajiny“, kde nás zaviedol hriech i zaneprázdnenosť vecami tohto sveta nám dnešná nedeľa dáva radu, ako žiť v stave neustálej pripravenosti na druhý a slávny príchod nášho Spasiteľa. Táto rada je ukrytá v slovách: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
      Ak prijmeme návod k bdelosti, ktorý nám postupne odkrývali tieto tri nedele prípravného obdobia pred Veľkým pôstom, okamih posledného súdu nebude pre nás dôvodom pre strach ale okamihom veľkej radosti zo stretnutia s naším Pánom. (Podľa: CONIARIS, Anthony M., Listen to Him, Vol. I., Light and Life Publishing CO., Minneapolis, Minesota 1988, s. 18.)


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk